Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33
Konkurs 33

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza stanów dynamicznych napędowych układów elektromaszynowych z zastosowaniem wybranych metod z zakresu sieci neuronowych. Politechnika Częstochowska\Wydział Elektryczny nierekomendowany
Analiza stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niskich napięć z zainstalowanymi źródłami generacji rozproszonej Politechnika Warszawska\Wydział Elektryczny rekomendowany
Analiza statyczna i dynamiczna mostów gruntowo-stalowych Politechnika Opolska\Wydział Budownictwa nierekomendowany
Analiza statystyczno-informacyjna wytwarzanych wirującym polem elektromagnetycznym układów dyspersyjnych z ferromagnetyczną fazą stałą Politechnika Szczecińska\Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej nierekomendowany
Analiza stopnia metylacji promotorów genów naprawy DNA (MGMT, MLH, MSH2) w nowotworach centralnego układu nerwowego. Tworzenie banku tkanek i DNA izolowanego z nowotworów mózgu. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie nierekomendowany
Analiza stopnia wykorzystania, korzyści i barier wdrażania oprogramowania otwartego w jednostkach administracji samorządowej w Polsce Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie nierekomendowany
Analiza stripingowa związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem filmowej elektrody ołowiowej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej\Wydział Chemii rekomendowany
Analiza struktur organizacyjnych polskich partii politycznych Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie\Wydział Humanistyczny rekomendowany
Analiza strukturalno-naprężeniowa i odporność na utlenianie powłok o składzie stali żaroodpornej otrzymanych technikami PVD Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej nierekomendowany
Analiza struktury i metylacji rejonu promotorowego genów receptorów dla retinoidów (RAR i RXR) w komórkach raka szyjki macicy HPV pozytywnych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie\Wydział Matematyczno-Przyrodniczy nierekomendowany
Analiza struktury zieleni Wrocławia oraz jej stan w okresie aktualnych przemian urbanistycznych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu\Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji nierekomendowany
Analiza sygnału prądu elektryzacji statycznej generowanego podczas przepływu ciekłych dielektryków Politechnika Opolska\Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rekomendowany
Analiza szans i zagrożeń dla transformujących się gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej w związku z występowaniem nierównowagi bilansu płatniczego Akademia Ekonomiczna w Poznaniu\Wydział Gospodarki Międzynarodowej rekomendowany
Analiza szlaków apoptotycznych komórek SH-SY5Y i Jurkat w obecności akrylamidu Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biologii i Nauk o Ziemi nierekomendowany
Analiza techniczno-ekonomiczna technologii produkcji biodiesla w małym gospodarstwie rolnym Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego\Wydział Inżynierii Produkcji nierekomendowany
Analiza teoretyczna i badania doświadczalne współbieżnego wyciskania zarysu torusowego na zimno Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego\Wydział Mechaniczny nierekomendowany
Analiza teoretyczna reżimów wojskowych Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk Społecznych nierekomendowany
Analiza teoretyczna, konstrukcja i doświadczalne badania uszczelnienia z cieczą magnetyczną w układach uszczelniania w środowisku cieczy w aspekcie granicznych parametrów pracy Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki rekomendowany
Analiza transkryptomu mutantów Arabidopsis (tanmei/emb2757 oraz cbp 20) w poszukiwaniu genów zaangażowanych w indukcję somatycznej embriogenezy Uniwersytet Śląski w Katowicach\Wydział Biologii i Ochrony Środowiska nierekomendowany
Analiza transkryptomu roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.) odpornych na infekcję wirusa PVYN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN rekomendowany