Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33
Konkurs 33

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza funkcjonalna AtRBL12, białka mitochondrialnego uczestniczącego w proteolizie wewnątrzbłonowej Uniwersytet Wrocławski\Wydział Biotechnologii rekomendowany
Analiza funkcjonalna bakteryjnego białka HtpG Escherichia coli. Uniwersytet Warszawski\Wydział Biologii nierekomendowany
Analiza genetyczna i molekularna nowych mutantów chomika chińskiego nadwrażliwych na czynniki sieciujące DNA - nowy model dla anemii Fanconiego? Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy\Wydział Lekarski rekomendowany
Analiza genetyczna jesiotra w związku z pracami nad jego restytucją w wodach Polski Uniwersytet Warszawski\Wydział Biologii rekomendowany
Analiza genetycznych wariantów regionu promotorowego genu cytozolowej fosfolipazy A2 i ich roli w patogenezie zapalenia w astmie oskrzelowej Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego nierekomendowany
Analiza genomu różanecznika (Rhododendron sp.) w oparciu o polimorfizm markerów EST-PCR Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie\Wydział Ogrodniczy nierekomendowany
Analiza genotypów KIR w HPV zależnych chorobach rozrostowych dróg oddechowych i raku szyjki macicy Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie\Wydział Matematyczno-Przyrodniczy nierekomendowany
Analiza genu DNAH5 u chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek Instytut Genetyki Człowieka PAN nierekomendowany
Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej formacji mezozoicznej niecki szczecińskiej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska nierekomendowany
Analiza historyczna oraz ocena wpływu palenia tytoniu na funkcje siatkówki i nerwu wzrokowego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Lekarski I nierekomendowany
Analiza i badania wykorzystania foteli ratowniczych w lotnictwie wojskowym w aspekcie możliwości zwiększenia bezpieczeństwa załogi. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego\Wydział Mechatroniki rozpatrywany
Analiza i diagnostyka układów sterowania stanowiskami badawczymi o ściśle uwarunkowanych zależnościach czasowych Akademia Techniczno-Humanistyczna\Wydział Budowy Maszyn i Informatyki nierekomendowany
Analiza i diagnozowanie kryzysu w przedsiębiorstwie w kontekście zjawisk organizacyjnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu\Wydział Zarządzania i Informatyki nierekomendowany
Analiza i kształtowanie obciążeń dynamicznych wieloosiowego kołowego transportera opancerzonego w aspekcie dostosowania wersji bazowej do zabudowy wersji specjalnych i modernizacji Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego\Wydział Mechaniczny rozpatrywany
Analiza i model kwantyfikacji współczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z obszaru Podkarpacia i Obwodu Lwowskiego Uniwersytet Rzeszowski\Wydział Ekonomii nierekomendowany
Analiza i modelowanie wirtualnego środowiska zarządzania generacją rozproszoną i rozsianą. Poprawa konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego Politechnika Częstochowska\Wydział Zarządzania nierekomendowany
Analiza i ocena możliwości magazynowania substancji w wybranych strukturach geologicznych i w otworach wiertniczych na obszarze Monokliny Przedsudeckiej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica\Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu nierekomendowany
Analiza i ocena zagrożenia osuwiskowego w masywie fliszowym Beskidu Niskiego Instytut Budownictwa Wodnego PAN nierekomendowany
Analiza i optymalizacja złożonych układów odkształcalnych z wykorzystaniem zaawansowanej metody elementów brzegowych Politechnika Śląska\Wydział Mechaniczny Technologiczny nierekomendowany
Analiza i predykcja warunków aerosanitarnych w miastach z zastosowaniem modeli neuronowych Politechnika Łódzka\Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska nierekomendowany