Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33
Konkurs 33

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza asocjacji pomiędzy polimorfizmami wybranych genów a tętniakiem aorty brzusznej lub zespołem Lerichea Instytut Genetyki Człowieka PAN nierekomendowany
Analiza budowy wieloskładnikowych kompleksów białka E2 wirusa brodawczaka typ 16 (HPV16) z białkami komórkowymi człowieka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Biologii rekomendowany
Analiza błędów w pomiarach pól meteorologicznych dokonywanych za pomocą najnowszych mikrofalowych technik teledetekcyjnych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nierekomendowany
Analiza cech cieplno - wilgotnościowych przegród budynków po częściowej termomodernizacji na podstawie badań termograficznych Politechnika Lubelska\Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej nierekomendowany
Analiza cech fenotypowych i genetycznych gronkowców koagulazododatnich izolowanych ze zmian skórnych zwierząt i ludzi Uniwersytet Jagielloński\Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii nierekomendowany
Analiza chemometryczna oraz ocena stopnia bioakumulacji i biomagnifikacji wybranych pierwiastków chemicznych na poszczególnych poziomach piramidy troficznej ekosystemu Zalewu Wiślanego Akademia Medyczna w Gdańsku\Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej nierekomendowany
Analiza czasu wyjścia w modelowaniu stochastycznym Uniwersytet Wrocławski\Wydział Matematyki i Informatyki rekomendowany
Analiza czynników determinujących poziom zaangażowania pracowników oraz decyzje o wyborze miejsca pracy w organizacjach opartych na wiedzy Szkoła Główna Handlowa\Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie rekomendowany
Analiza czynników ryzyka wystąpienia burzy elektrycznej oraz jej wpływ na śmiertelność u osób z wszczepionym automatycznym kardiowerterem - defibrylatorem. Wartość badania naprzemienności załamka T w ocenie zagrożenia wystąpieniem burzy elektrycznej Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego nierekomendowany
Analiza dynamiki mrugania powiek na podstawie sekwencji obrazów twarzy: zastosowania do oceny stanu psychofizycznego osoby oraz budowy interfejsów człowiek - komputer Politechnika Łódzka\Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki nierekomendowany
Analiza efektywności działań administracji publicznej miasta Łodzi na rzecz kreowania środowiska proinnowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw Politechnika Łódzka\Wydział Organizacji i Zarządzania nierekomendowany
Analiza efektywności energetycznej elektrowni i elektrociepłowni zintegrowanych ze zgazowaniem paliwa Politechnika Poznańska\Wydział Elektryczny rekomendowany
Analiza efektywności stosowanych technologii odbioru odpadów ze statków w polskich portach morskich Akademia Morska w Szczecinie\Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu nierekomendowany
Analiza eksperymentalna i numeryczna ekspansji gazów rzeczywistych przy niskim stosunku ciśnień Politechnika Śląska\Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki nierekomendowany
Analiza eksperymentalna i teoretyczna właściwości termoizolacyjnych tkanin odzieżowych Instytut Włókiennictwa nierekomendowany
Analiza ekspresji białek komórkowych: CCHCR1, TSG101, IGF1 w komórkach nabłonka prawidłowego i nowotworowego szyjki macicy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza\Wydział Biologii nierekomendowany
Analiza ekspresji genów biorących udział w procesach decydujących o rozwoju płci kwiatów ogórka (Cucumis sativus L.) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego\Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu rekomendowany
Analiza ekspresji wybranych białek supresorowych w mechanizmie powstawania przerzutów: KAI1, KISS1, MKK4, Nm23, PTEN i białek regulujących angiogenezę i limfangiogenezę: VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D oraz antygenów proliferacyjnych MCM2-MCM7 za pomocą metody imm Uniwersytet Medyczny w Łodzi\Wydział Lekarski nierekomendowany
Analiza fizycznych mechanizmów turbulencji w środowisku kosmicznym Centrum Badań Kosmicznych PAN rekomendowany
Analiza fragmentu T2 genu TNNT3 w aspekcie polimorfizmu genetycznego oraz jego związek z cechami użytkowymi świń Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy rekomendowany