Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 33
Konkurs 33

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza trwałych deformacji oraz pękania materiałów porowatych spowodowanych suszeniem Politechnika Poznańska\Wydział Technologii Chemicznej nierekomendowany
Analiza układów spinów isingowskich z zero-temperaturowymi lokalnymi dynamikami Uniwersytet Wrocławski\Wydział Fizyki i Astronomii rekomendowany
Analiza wieloczynnikowa uwarunkowań składu fauny wód podziemnych kilku regionów Polski Południowej oraz próba wyjaśnienia genezy żyjacych w nich stygobiontów Instytut Ochrony Przyrody PAN nierekomendowany
Analiza wpływu cech konstrukcji pojazdów oraz ich niesprawności na kierowalność i stateczność ruchu w aspekcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akademia Techniczno-Humanistyczna\Wydział Budowy Maszyn i Informatyki nierekomendowany
Analiza wpływu głębokości struktury hierarchicznej sieci na stabilność topologii połączeń w wysoko mobilnych, bezprzewodowych sieciach ad hoc. Politechnika Lubelska\Wydział Elektrotechniki i Informatyki nierekomendowany
Analiza wpływu higieny środowiska domowego na bezpieczeństwo przygotowywanej żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego\Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji nierekomendowany
Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Politechnika Lubelska\Wydział Elektrotechniki i Informatyki rekomendowany
Analiza wpływu nosicielstwa polimorfizmów genowych CYP2C9, CYP2C19 i TPMT na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia ostrych białaczek u dzieci Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich\Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego nierekomendowany
Analiza wpływu obecności mutacji genu receptora LDL na aktywność mediatorów zapalenia i skuteczność kliniczną leczenia statynami u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i hipercholesterolemią Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu\Wydział Nauk o Zdrowiu nierekomendowany
Analiza wpływu obecności przeciwmas na własności dynamiczne układów wielomasowych ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji oddziaływań pomiędzy układem ciał a ciałem odniesienia Politechnika Gdańska\Wydział Mechaniczny nierekomendowany
Analiza wpływu parametrów procesu selektywnego przetapiania proszków metali na właściwości mechaniczne obiektów wytwarzanych metodą addytywną Politechnika Wrocławska\Wydział Mechaniczny rekomendowany
Analiza wpływu regionalnego systemu politycznego na procedurę oceny i wyboru projektów finansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Dolnego Śląska (Priorytetów 1 i 3). Uniwersytet Wrocławski\Wydział Nauk Społecznych nierekomendowany
Analiza wpływu rzeczywistej geometrii przekroju poprzecznego wysokociśnieniowych rurociągów parowych na ich pełzanie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki\Wydział Mechaniczny rekomendowany
Analiza wpływu systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia na komfort pracowników i zużycie energii budynku Politechnika Śląska\Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki rekomendowany
Analiza wpływu treningu na parametry skoku koni sportowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie\Wydział Bioinżynierii Zwierząt nierekomendowany
Analiza wrażliwości pasożyta Varroa destructor (Acari: Mesostigmata) na pyretroidy Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN nierekomendowany
Analiza wybranych cefalosporyn z udziałem cyklodekstryn jako modyfikatorów reakcji chemicznych Uniwersytet Jagielloński\Collegium Medicum\Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej nierekomendowany
Analiza wybranych selenobiałek powiązanych z procesami chorobowymi: od struktury do funkcji Uniwersytet Rzeszowski\Wydział Biologiczno-Rolniczy nierekomendowany
Analiza wydajności dozymetrycznej w procesie optycznie stymulowanej luminescencji Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie\Wydział Matematyczno-Przyrodniczy nierekomendowany
Analiza wykorzystania nadprzewodników wysokotemperaturowych do przesyłu energii elektrycznej Instytut Elektrotechniki nierekomendowany