Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25
Konkurs 25

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania nad wykorzystaniem ultrafiltracji do produkcji nowego typu sera o dużej przydatności do topienia SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŹYWNOŚCI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad występowaniem Fasciola hepatica na wybranych obszarach Polski w oparciu o metody molekularne i serologiczne INSTYTUT PARAZYTOLOGII IM. WITOLDA STEFAŃSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zastosowaniami produktów relacji kwasu fosforowego z żywicami epoksydowymi do powłok na podłoże metalowe INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zastosowaniem metod pogłębionego utleniania do unieszkodliwiania wybranych ścieków agrochemicznych oraz wpływem tych ścieków na środowisko INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zastosowaniem pochodnej somatostatyny znakowanej technetem (99MTC-EDDA/HYNIC OCTREATATE) w przed i śródoperacyjnej diagnostyce guzów neuroendokrynnych układu pokarmowego COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zastosowaniem węglanu potasu w układach zwiększających odporność ogniową wybranych konstrukcji drewnianych AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA decyzja - zakwalifikowany
Badania niejednorodności w polimerach amorficznych z zastosowaniem niskoczęstotliwościowej spektroskopii Ramana POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania numeryczne i eksperymentalne wpływu pracy śruby napędowej na opływ części rufowej statku INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania oddziaływania rozpylonych strug wodnych na promieniowanie cieplne od pożarów SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania oddziaływań polimerów inteligentnych z surfaktantami w roztworach wodnych UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania odporności hydraulicznej drzewostanów łęgowych w aspekcie racjonalnego zagospodarowania terenów zalewowych AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania otrzymywania metylalu metodą rektyfikacji reaktywnej INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA decyzja - zakwalifikowany
Badania procesu frezowania elektroerozyjno-ściernego powierzchni złożonych INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA decyzja - zakwalifikowany
Badania procesu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w reaktorze plazmowym POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania procesów zachodzących w pneumatycznych układach hamulcowych pociągów POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany
Badania przetwarzalności tworzyw fenolowych za pomocą plastomeru BIP POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania reakcji oksydacji i fotooksydacji papaweryny, papawerynolu i papaweraldyny AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania regeneratora ciepła zintegrowanego z palnikiem gazowym dla wysokotemperaturowych pieców grzewczych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII decyzja - zakwalifikowany
Badania skali i odchyłek podziału łat kodowych z wykorzystaniem automatycznego przetwarzania odczytów do systemu metrycznego INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII decyzja - zakwalifikowany
Badania sklejalności drewna sosny zaimpregnowanego wybranymi środkami solnymi AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA decyzja - zakwalifikowany