Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 25
Konkurs 25

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania eksperymentalne i analiza numeryczna prostych chaotycznych modeli mechanicznych POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania eksperymentalne żelbetowych wsporników belek i słupów zespolonych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania ekspresji genów białek mleka w limfocytach krwi u ssaków ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania ekspresji i funkcji fosfodiesteraz hydrolizujących cGMP w makrofagach szczura INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. L. HIRSZFELDA PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania fizykochemiczne procesów w nowoczesnych metodach chromatografii cieczowej oraz ich rozdzielcze i analityczne zastosowania także w odniesieniu do związków o znaczeniu biomedycznym UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania i modelowanie wibracji ciała ludzkiego przy użyciu szybkiej kamery wideo i komputerowej analizy ruchu POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania i ocena zmian składu jakościowego osadów dennych z systemów kanalizacyjnych, jako wskaźnika zanieczyszczenia środowiska i warunków eksploatacji, sieci zbiorowego odprowadzania ścieków Krakowskiego Zespołu Miejskiego AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania i optymalizacja bistadialnego procesu zgazowania materiałów ligninocelulozowych POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany
Badania immunohistochemiczne komórek przypęcherzykowych (C) gruczołu tarczowego u operowanych z wolem obojętnym i nadczynnym oraz u szczurów w modelu doświadczalnym nadczynności i niedoczynności tarczycy AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania konformacyjne analogów wazopresyny (AVP) metodą NMR UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania laboratoryjne zubrów (iłowców solnych) dla oceny możliwości składowania odpadów promieniotwórczych w polskich wysadach solnych INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania magnetooptyczne jednorodnie domieszkowanych płytkimi donorami struktur półprzewodników II-VI UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania marketingowe w otoczeniu wielokulturowym - podstawy metodyczne, wyniki badań AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ EKONOMII decyzja - zakwalifikowany
Badania mechanizmów dysfunkcji śródbłonka naczyń wieńcowych i odwodowych w niewydolności serca u myszy transgenicznych Tgalfaq*44 COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania mechanizmów inicjowania detonacji w gazowych mieszaninach paliwowo-powietrznych od pre-detonatorów POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania mikrostruktury stężeń i przepływu w układach jedno- i dwufazowych w przepływie burzliwym POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania modelowe nad wykorzystaniem popiołów z węgla kamiennego i organicznych produktów odpadowych do rekultywacji terenów zdegradowanych AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania molekularnego mechanizmu działania fibratów na aktywność kompleksu dehydrogenezy rozgałęzionych alfa-ketokwasów (branched-chain alfa-ketoacid dehydrogenase- BCKDH) w zależności dawka-efekt UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania morfologiczne i nanotribologiczne materiałów nanokompozytowych UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FIZYKI I CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania morfologiczne szyszynki kozy domowej (Capra hircus) w wybranych okresach życia postnatalnego UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ decyzja - zakwalifikowany