Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12
Konkurs 12

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania nad segregacją genów z dużymi efektami w populacjach kur nieśnych AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Badania nad skróceniem okresu międzypokoleniowego u owiec przy użyciu technologii pozaustrojowego dojrzewania i zapłodnienia oocytów jagnięcych AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Badania nad składem chemicznym, enzymatycznym, frakcjonowaniem i działaniem biologicznym włókna pokarmowego rzepaków podwójnie ulepszonych INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN decyzja - zakwalifikowany
Badania nad spożyciem magnezu i stanem odżywienia tym pierwiastkiem u dzieci w wieku 7-15 lat chorych na celiakię INSTYTUT ŹYWNOŚCI I ŹYWIENIA IM. PROF. DRA MED. ALEKSANDRA SZCZYGŁA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad syntezą oraz elektrochemicznymi i fizykochemicznymi właściwościami interkalacyjnych związków grafitu i ich pochodnych w aspekcie zastosowania w chemicznych źródłach prądu i elektrokatalizie POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania nad utrzymaniem w sprawności rolniczo-przyrodniczej trwałych użytków zielonych w Sudetach przy pomocy zabiegów agro- i zootechnicznych. AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Badania nad utylizacją ścieków chromowych i utylizacją odpadów stałych z ich oczyszczania POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad warunkami pobierania, obróbki i przechowywania krwi pępowinowej przeznaczonej do przeszczepiania CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ Z POLIKLINIKĄ W WARSZAWIE decyzja - zakwalifikowany
Badania nad współdziałaniem czynników warunkujących efektywność chowu bydła mlecznego AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Badania nad współwystępowaniem i dynamiką sezonową pasożytów drobnych ssaków INSTYTUT PARAZYTOLOGII IM. WITOLDA STEFAŃSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania nad wykorzystaniem regulatorów wzrostu w kształtowaniu gospodarki mineralnej roślin oraz w zwiększaniu produkcyjności nawozów mineralnych AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ ROLNICTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zastosowaniem cyfrowej analizy obrazu w pracach kolekcji kultur INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zastosowaniem wybranych metod pogłębionego utleniania i biodegradacji do unieszkodliwiania związków nitrowych zawartych w ściekach z produkcji trotylu INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zawartością i rozmieszczeniem DNA w plemnikach ludzkich AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zdolnością komórek do wytwarzania cytokin w różnych stadiach kiły i ich udział w odporności przeciwkiłowej (PRO OTORSKI) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. L. HIRSZFELDA PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania nowego systemu zasilania silników tłokowych w oparciu o dwa wynalazki nr patentów RP 168253 i 170161 PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCYJNO-BADAWCZE PRO-MO SP. Z O.O. decyzja - zakwalifikowany
Badania nowej głowicy do impulsowego zagęszczania mas formierskich POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania optoelektronicznych układów pomiarowych w celu opracowania i wykonania stanowiska pomiarowego do sprawdzania płytek wzorcowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Badania parametrów diagnostycznych i biologicznych podstaw nowej fluorescencyjnej metody wykrywania czerniaka złośliwego człowieka in situ UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Badania podwzgórzowej dystrybucji i ekspresji syntetazy tlenku azotu oraz morfologicznych podstaw wzajemnych interakcji czynnościowych neuronów NO-ergicznych z LHRH-, NPY-, VIP-immunoreaktywnymi u cyklicznych i owariektomizowanych traktowanych ... AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ decyzja - zakwalifikowany