Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12
Konkurs 12

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badanie mechanizmu kontroli wzrostu glonów przy pomocy rozkładającej się roślinnej materii organicznej w powierzchniowych zbiornikach wody POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badanie mechanizmu powstawania i strukturalnych uwarunkowań własności nadprzewodzących wybranych strontowych analogów faz typu YBCO 123' UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badanie mechanizmu regulacji ekspresji genów systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego FokI UNIWERSYTET GDAŃSKI MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Badanie mechanizmów korozyjnego działania roztworów chlorków o wysokim stężeniu na zaczyn cementowy AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI decyzja - zakwalifikowany
Badanie mechanizmów regulujących przetwarzanie energii świetlnej na zmiany elektryczne na błonie u Blepharisma i Stentor INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badanie mechanizmów stabilizujących oddziaływanie proteinaza serynowa - inhibitor białkowy indukowanych wysokimi stężeniami soli UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH decyzja - zakwalifikowany
Badanie mikroskopowych i makroskopowych własności magnetycznych międzymetalicznych związków i faz ziem rzadkich UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badanie molekularnych mechanizmów układów enzymatycznych związanych z diagnostyką i terapią chorób nowotworowych, wirusowych i genetycznych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badanie możliwości pracy osób niewidomych w graficznym środowisku Windows'95 POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH decyzja - zakwalifikowany
Badanie możliwości stymulowania rozwoju generatywnego ozimych roślin poprzez egzogenny zearalenon INSTYTUT FIZJOLOGII ROŚLIN IM. FRANCISZKA GÓRSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badanie możliwości ukierunkowywania zdolności adsorpcyjnej węgli aktywnych względem elektrolitów i substancji organicznych WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badanie możliwości zastosowania poliuretanów szczepionych na kopolimerze styren - kwas styrenosulfonowy AKADEMIA MORSKA W GDYNI KATEDRA CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badanie nad reakcją chlorowania związków aromatycznych w układach złożonych z nadtlenków i chlorków metali w środowisku kwaśnym AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badanie nad wpływem grzybów powodujących siniznę na właściwości drewna sosny zwyczajnej INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA decyzja - zakwalifikowany
Badanie nieleptonowego, czterofermionowego rozpadu słabego przez pomiar czasu życia hiperonu ^ w materii jądrowej UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badanie nieliniowych własności optycznych trzeciego rzędu pochodnych tetratiofulwalenu UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Badanie oddziaływań lekkich mezonów w kanałach sprzężonych Ń+Ń-, KK i pp INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badanie oddziaływań ultrarelatywistycznych ciężkich jonów o energiach powyżej 1000 GeV/ nukleon w eksperymencie ALICE na akceleratorze LHC w CERN-ie INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badanie pionowego transportu radionuklidów w powietrzu troposfery i dolnej stratosfery CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badanie podatności na degradację żwaczową frakcji białkowych naturalnych i preparowanych nasion łubinu przy zastosowaniu elektroforezy na żelu polikryloamidowym INSTYTUT ZOOTECHNIKI decyzja - zakwalifikowany