Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaWiedza o społeczeństwie

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszach egzaminacyjnych. Wiedza o społeczeństwie jako przedmiot obowiązkowy może być zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Wyboru poziomu dokonuje zdający w deklaracji składanej dyrektorowi szkoły we wrześniu, w roku szkolnym, w którym zdaje egzamin. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 15 minut, przy czym uczeń ma 15 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań i przygotowanie wymaganej prezentacji. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym trwa 120 minut, przy czym składa się z jednej części. Na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i składa się z dwóch części. Ustny egzamin na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym składa się z dwóch zadań i sprawdza przede wszystkim sprawność mówienie. Wiedza o społeczeństwie jako przedmiot dodatkowy może być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym. Zdający zna i rozumie zjawiska oraz procesy z obszarów dotyczących społeczeństwa, polityki, prawa, problemów współczesnego świata, przy czym stosuje je do opisu, wyjaśnia i ocenia powyższe zagadnienia i problemy. Potrafi wyjaśnić życie społeczne, czy li jego formy, prawidłowości, instytucje, zna wszystkie aspekty dotyczące społeczeństwa polskiego jego strukturę i problemy. Potrafi wyjaśnić zagadnienie państwa, wyjaśnia jego genezę atrybuty i funkcje. Potrafi wyjaśnić co to jest demokracja, jej zasady, wartości, procedury i instytucje.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe