Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaWiedza o społeczeństwie dla niesłyszących

Niesłyszący maturzyści mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w warunkach określonych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W części pisemnej takiego egzaminu pozwala się zdającemu dostosować arkusz egzaminacyjny przygotowany dla poziomu wybranego przedmiotu. Egzaminatorzy przy ocenie biorą pod uwagę bogatą treść wypowiedzi, wielostronne ujęcie tematu, wszystkie elementy prezentacji logiczne powiązanie, poprawną konstrukcje prezentacji ( zawierającą wstęp, rozwinięcie, zakończenie ). Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszach egzaminacyjnych. Wiedza o społeczeństwie jako przedmiot obowiązkowy może być zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Wiedza o społeczeństwie jako przedmiot dodatkowy może być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym. Zdający zna i rozumie zjawiska oraz procesy z obszarów dotyczących społeczeństwa, polityki, prawa, problemów współczesnego świata, przy czym stosuje je do opisu, wyjaśnia i ocenia powyższe zagadnienia i problemy. Uczeń stosuje wiadomości i słownictwo do wyjaśniania procesów zachodzących we współczesnym świecie. Potrafi korzystać w rożnych źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym, odróżnia informacje o faktach opinii. Na poziomie rozszerzonym dokonuje krytycznej analizy materiałów źródłowych, analizuje stanowiska rożnych stron debaty publicznej.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe