Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk włoski

Uczeń zdający język włoski na maturze powinien stosować słownictwo i frazeologię zgodnie z tematem i formą wypowiedzi oraz dostosowywać styl wypowiedzi do tej formy. W obu częściach egzaminu, które są dla zdającego obowiązkowe, sprawdza się i ocenia poprawność językową. Według standardów wymagań egzaminacyjnych zdający zna i rozumie jaskie są podsystemy języka, zna podsystem fonetyczny, leksykalny i gramatyczny, wie co to wyraz a co forma wyrazowa. Na poziomie podstawowym zadania arkuszu sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, zdający powinien rozwiązywać zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów. Egzamin maturalny z języka włoskiego jako języka mniejszości narodowej jest egzaminem obowiązkowym dla uczniów uczących się tego języka w szkole. Na poziomie podstawowym zadania arkuszu sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, zdający powinien rozwiązywać zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów, umiejętności rozumienia tekstu czytanego, zdający czyta tekst i rozwiązuje zadania sprawdzające ich rozumienie, oraz umiejętności pisania, uczeń wykazuje się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych. Wypowiedź ucznia zdającego musi być poprawna, zgodna z normami języka mówionego, uczeń chcąc uzyskać najwyższą punktację powinien posługiwać się bogatym słownictwem oraz zachować prawidłową strukturę gramatyczną, są dopuszczane nieliczne błędy językowe nie zakłócające komunikacje, powinien zachować poprawną wymowę i intonacje zbliżoną do wymowy rodzinnego użytkownika języka.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe