Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk ukraiński

Egzamin ustny z języka ukraińskiego ma za zadanie sprawdzić rozumienie tekstu czytanego, umiejętność analizy struktury i treści tekstu oraz umiejętność dyskutowania na poruszony w tekście temat. Egzamin ustny może być zdawany na dwóch poziomach, rozszerzonym lub podstawowym. Uczeń zdający język ukraiński na maturze powinien stosować słownictwo i frazeologię zgodnie z tematem i formą wypowiedzi, stosować struktury składniowe zgodnie z tematem i formą wypowiedzi, dostosowywać styl do tej formy. W obu częściach egzaminu, które są dla zdającego obowiązkowe, sprawdza się i ocenia poprawność językową. Według standardów wymagań egzaminacyjnych zdający zna i rozumie jaskie są podsystemy języka, zna podsystem fonetyczny, leksykalny i gramatyczny, wie co to wyraz a co forma wyrazowa. Na poziomie podstawowym zadania arkuszu sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, zdający powinien rozwiązywać zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów. Egzamin maturalny z języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej jest egzaminem obowiązkowym dla uczniów uczących się tego języka w szkole. Składa się z dwóch części, ustnej dla której nie określa się poziomu, a która jest zdawana w szkole i oceniana przez przedmiotowy zespól egazminacyjny, oraz pisemnej zdawanej na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, zdawanej w szkole i ocenianej przez egzaminatorów z okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ustna część egzaminu trwa około 25 minut i sprawdza przede wszystkim umiejętność komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania warsztatu pracy.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe