Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk rosyjski

Uczeń zdający maturę z języka rosyjskiego powinien posiadać wiedzę dotyczącą prostych struktur leksykalno-gramatycznych umożliwiających formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym oraz leksykalnym. Punktacja na poziomie rozszerzonym w zadaniu pierwszym dotyczy rozmowy na podstawie materiału stymulującego, czyli prezentacji materiału, interpretowania wyrażania opinii, prezentacji tematu oraz udziału w dyskusji i argumentowania. Egzaminatorzy zwracają ogromną uwagę na bogata treść, wielostronne ujęcie tematu, wszystkie elementy prezentacji muszą być logicznie powiązane, uczeń powinien zachować poprawną konstrukcję prezentacji, zawierającą, wstęp, rozwinięcie, zakończenia. Bardzo ważne jest bogate słownictwo i frazeologia zgodna z tematem wypowiedzi, urozmaicone struktury gramatyczne, dopuszczane są sporadyczne błędy językowe nie zakłócające komunikacji, wypowiedź powinna być płynna, poprawna wymowa i intonacja. Na poziomie podstawowym zadania arkuszu sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, zdający powinien rozwiązywać zadania sprawdzające rozumienie wysłuchanych tekstów, umiejętności rozumienia tekstu czytanego, zdający czyta tekst i rozwiązuje zadania sprawdzające ich rozumienie, oraz umiejętności pisania, uczeń wykazuje się umiejętnością pisania prostych tekstów użytkowych. Uczeń zdający język rosyjski na maturze powinien stosować słownictwo i frazeologię zgodnie z tematem i formą wypowiedzi, stosować struktury składniowe zgodnie z tematem i formą wypowiedzi, dostosowywać styl do tej formy.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe