Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk polski

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej mają możliwość zdawania na egzaminie przedmiot lub przedmioty w języku polskim. W części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego sprawdzana jest umiejętność mówienia oraz wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat i wykorzystanie przygotowanych materiałów pomocniczych. W części drugiej, w której sprawdzane są rozumienie pytań przez zdającego, umiejętność formowania odpowiedzi, umiejętność uzasadniania własnego stanowiska. Egzaminatorzy podejmują ze zdającym rozmowę dotyczącą tematu lub bibliografii, zadane pytania odnotowane są w protokole egzaminu. W obu częściach egzaminu, które są dla zdającego obowiązkowe, sprawdza się i ocenia poprawność językową. Według standardów wymagań egzaminacyjnych zdający zna i rozumie jaskie są podsystemy języka, zna podsystem fonetyczny, leksykalny i gramatyczny, wie co to wyraz a co forma wyrazowa. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego na czym polega bogactwo leksykalne i frazeologiczne polszczyzny, wie jak je pomnażać środkami rodzimymi. Zdający zna pojęcia synonimii, antonimii, polisemii, homonimii leksykalnej. Uczeń powinien znać doskonale podstawowe procesy słowotwórcze polszczyzny. Uczeń zna definicję i rozróżnia typy frazeologizmów, zna pojęcia neosemantyzacji. Uczeń powinien wiedzieć co to znaczy mówić i pisać poprawnie, doskonale zna pojęcie kultury języka, normy językowe oraz błędy językowe. Rozumie istotę języka dwuklasowego oraz systemy znaków.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe