Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk polski dla niesłyszących

Niesłyszący maturzyści mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w warunkach określonych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W części pisemnej takiego egzaminu pozwala się zdającemu dostosować arkusz egzaminacyjny przygotowany dla poziomu wybranego przedmiotu. Egzaminatorzy przy ocenie biorą pod uwagę bogatą treść wypowiedzi, wielostronne ujęcie tematu, wszystkie elementy prezentacji logiczne powiązanie, poprawną konstrukcje prezentacji ( zawierającą wstęp, rozwinięcie, zakończenie ). Egzaminatorzy podejmują ze zdającym rozmowę dotyczącą tematu lub bibliografii, zadane pytania odnotowane są w protokole egzaminu. W obu częściach egzaminu, które są dla zdającego obowiązkowe, sprawdza się i ocenia poprawność językową. Według standardów wymagań egzaminacyjnych zdający zna i rozumie jaskie są podsystemy języka, zna podsystem fonetyczny, leksykalny i gramatyczny, wie co to wyraz a co forma wyrazowa. Uczeń zdający maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym powinien wiedzieć co to jest stylizacja biblijna, na czym polega retoryczna organizacja tekstu oraz okres retoryczny, doskonale wie jakie są podstawowe cechy języka poszczególnych epok literackich. Uczeń zna definicję i rozróżnia typy frazeologizmów, zna pojęcia neosemantyzacji. Uczeń powinien wiedzieć co to znaczy mówić i pisać poprawnie, doskonale zna pojęcie kultury języka, normy językowe oraz błędy językowe. Rozumie istotę języka dwuklasowego oraz systemy znaków.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe