Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk niemiecki w klasach dwujęzycznych

Egzamin ustny z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych ma za zadanie sprawdzić rozumienie tekstu czytanego, umiejętność analizy struktury i treści tekstu oraz umiejętność dyskutowania na poruszony w tekście temat. Egzamin ustny może być zdawany na dwóch poziomach, rozszerzonym lub podstawowym. Zdający sam dokonuje wyboru poziomu. Egzamin pisemny trwa 240 minut, przy czym składa się z dwóch części, pierwsza z nich trwa 90 minut i sprawdza umiejętności rozumienia ze słuchu i formowania wypowiedzi pisemnej nawiązującej tematycznie do jednego z wysłuchanych tekstów. Część druga trwa 150 minut i sprawdza umiejętność rozumienia tekstu czytanego i formułowania wypowiedzi pisemnej nawiązującej do tematyki jednego z przeczytanych tekstów. Wypowiedź ucznia zdającego musi być poprawna, zgodna z normami języka mówionego, uczeń chcąc uzyskać najwyższą punktację powinien posługiwać się bogatym słownictwem oraz zachować prawidłową strukturę gramatyczną, są dopuszczane nieliczne błędy językowe nie zakłócające komunikacje, powinien zachować poprawną wymowę i intonacje zbliżoną do wymowy rodzinnego użytkownika języka. Uczeń zdający język niemiecki na maturze powinien stosować słownictwo i frazeologię zgodnie z tematem i formą wypowiedzi, stosować struktury składniowe zgodnie z tematem i formą wypowiedzi, dostosowywać styl do tej formy. Pod względem poprawności językowej powinien znać zasady ortografii, stosować słownictwo zgodnie z norma struktury morfosyntaktyczne. Ponadto uczeń powinien stosować słownictwo i frazeologię na poziomie zaawansowanym w momencie kiedy zdaję maturę na poziomie rozszerzonym.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe