Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk niemiecki dla niesłyszących

Niesłyszący maturzyści mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w warunkach określonych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W części pisemnej takiego egzaminu pozwala się zdającemu dostosować arkusz egzaminacyjny przygotowany dla poziomu wybranego przedmiotu. Egzaminatorzy przy ocenie biorą pod uwagę bogatą treść wypowiedzi, wielostronne ujęcie tematu, wszystkie elementy prezentacji logiczne powiązanie, poprawną konstrukcje prezentacji ( zawierającą wstęp, rozwinięcie, zakończenie ). Ponad do uczeń powinien w pełni odpowiadać na pytania, umiejętnie bronić swoją opinię, logicznie oraz wielostronnie argumentować. Struktura egzaminu ustnego z języka niemieckiego dotyczy dwóch zadań, pierwsze z nich dotyczy trzech rozmów sterowanych, przy czym uczeń powinien uzyskiwać oraz udzielać informacji, relacjonować wydarzenia, negocjować, drugie zadanie dotyczy opisu ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania. Ponadto uczeń powinien stosować słownictwo i frazeologię na poziomie zaawansowanym w momencie kiedy zdaję maturę na poziomie rozszerzonym. Powinien stosować urozmaicone struktury składniowe, zachowywać jednorodny styl, adekwatny do treści i formy. Doskonale zna realia danego obszaru językowego, podaje informacje o recenzowanej pozycji, o zawartości treściowej, ocenia poleca bądź nie podając przyczyny. Uczeń który chce uzyskać najwyższą punktację ma za zadanie dokonać pełnej wieloaspektowej oceny, fabuły oraz akcji, streszcza utwór lub przedstawia zawartość treściową recenzowanej pozycji.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe