Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk litewski

Egzamin ustny oraz pisemny z języka kaszubskiego wybranego jako przedmiot obowiązkowy nie musi być zdawany na tym samym poziomie. Wyniki tak jak w każdym innym przypadku podawane są w skali procentowej. Wynik ustnego lub pisemnego egzaminu nie ma wpływu na możliwość przystąpienia zdającego do kolejnej części egzaminu z danego języka obcego nowożytnego. Egzamin ustny może być zdawany na dwóch poziomach, rozszerzonym lub podstawowym, zdający może dokonać wyboru. Egzamin maturalny z języka litewskiego składa się z dwóch części, egzaminu ustnego, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, organizowanego w szkole, który jest oceniany przez podmiotowy zespół egzaminacyjny, oraz egzaminu pisemnego, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, ocenianego przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej. Uczniowie zdający w obydwu częściach egzaminu wykonują wyłącznie zadania odpowiadające wymaganiom dla wybranego poziomu. .Egzamin jest oceniany według kryteriów w całym kraju w ustnej części egzaminu pod uwagę brane są prawidłowa prezentacja tematu, zawartość merytoryczna i kompozycja wypowiedzi, rozmowa o problemach związanych z prezentowanym zagadnieniem oraz doskonała sprawność językowa, która oceniana jest na podstawie obu części egzaminu. W sumie za całą część egzaminu zdający może uzyskać 20 punktów, 25 % za realizację tematu i kompozycję, 30 % za poprawna rozmowę , 45 % za język. Ustną część egzaminu ocenia zespół egzaminacyjny według kryteriów załączonych w arkuszu.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe