Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk łaciński i kultura antyczna

Uczeń zdający egzamin maturalny z języka łacińskiego na poziomie podstawowym powinien znać oraz rozumieć gramatykę języka łacińskiego, regularne formy fleksyjne rzeczowników deklinacji, formy fleksyjne przymiotników deklinacji, stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników. Powinien znać doskonale formy fleksyjne i zasady użycia zaimków osobowych, dzierżawczych, wskazujących, określających, względnych, pytajnych, zwrotnych, formy fleksyjne liczebników głównych i porządkowych, zasady tworzenia przysłówków od przymiotników. Doskonale zna formy podstawowe czasowników, stronę czynną i bierną we wszystkich czasach w indikatiwie i koniunktiwie. Posiada wiedzę na temat części zdań, członów syntaktycznych, zna związki składniowe w zdaniu, związek zgody, związek rekcji, związek przynależności. Potrafi wymienić funkcje komunikatywne zdań : zdanie oznajmiające, pytajne, rozkazujące. Doskonale zna strukturę składniową zdania w stronie czynnej i biernej, funkcje składniowe i semantyczne rzeczownika w poszczególnych przypadkach oraz konstrukcje składniowe charakterystyczne dla łaciny. Na poziomie podstawowym uczeń powinien znać budowę zdań złożonych współrzędnie. Uczeń zdający maturę z języka łacińskiego posiada wiedzę na temat kultury i cywilizacji antycznej. Zna religię i mitologię Greków i rzymian, wierzenia religijne Greków i Rzymian, architekturę i sztukę, potrafi opisać życie polityczne i obywatelskie Greków i Rzymian, literaturę, jej rodzaje i gatunki literackie. Na poziomie rozszerzonym uczeń zna filozofię i historię nauki w starożytności, jońską filozofię przyrody oraz filozofię w Rzymie.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe