Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk kaszubski

Wynik ustnego lub pisemnego egzaminu nie ma wpływu na możliwość przystąpienia zdającego do kolejnej części egzaminu z danego języka obcego nowożytnego. Egzamin ustny może być zdawany na dwóch poziomach, rozszerzonym lub podstawowym. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 10 minut, a uczeń ma dodatkowo 5 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań. Z kolei egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 15 minut. Uczniowie zdający w obydwu częściach egzaminu wykonują wyłącznie zadania odpowiadające wymaganiom dla wybranego poziomu. Egzamin ustny oraz pisemny z języka kaszubskiego wybranego jako przedmiot obowiązkowy nie musi być zdawany na tym samym poziomie, wyniki tak jak w każdym przypadku podawane są w skali procentowej. Warunkiem zdania tego typu egzaminu z języka kaszubskiego jest uzyskanie przez ucznia wymaganej liczby punktów zarówno w części ustnej jak i pisemnej. W części pierwszej która trwa około 15 minut nauczyciele spraszają umiejętność mówienia ucznia w języku kaszubskim, wiedzę w zakresie wyznaczonym przez temat i wykorzystanie przygotowanych materiałów. W części drugiej sprawdzane są między innymi: rozumienie pytań zadającego, umiejętność obrony własnego stanowiska, umiejętność formowania odpowiedzi, oraz samodzielność przygotowania prezentacji. Rozmowa egzaminatorów ze zdającym odbywa się w języku kaszubskim, zadane pytania odnotowane są w protokole egzaminu, po wysłuchaniu prezentacji przedmiotowy zespół podejmuje z uczniem rozmowę w języku kaszubskim, która dotyczy tematu lub bibliografii.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe