Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk hiszpański

Warunkiem zdania egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego jest uzyskanie przez zdającego wymaganej liczby punktów zarówno w części ustnej jak i pisemnej. Uczeń zda ustny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego jeśli uzyska co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań z poziomu, do której przystąpił. Zdający zdał pisemny egzamin maturalny z języka obcego jeżeli za wykonanie zadań uzyskał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania na wybranym poziomie. Wynik Ustnego lub pisemnego egzaminu nią ma wpływu na możliwość przystąpienia zdającego do kolejnej części egzaminu z danego języka obcego nowożytnego. Egzamin ustny może być zdawany na dwóch poziomach, rozszerzonym lub podstawowym, zdający może dokonać wyboru, egzamin na poziomie podstawowym trwa 10 minut, uczeń ma dodatkowo 5 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań, egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 15 minut, uczeń zdający ma dodatkowo 15 minut na przygotowanie prezentacji oraz zapoznanie z treścią zestawu zadań. Do kryteriów oceniania należą takie aspekty jak: uczeń podaje informacje o recenzowanej pozycji, podaje informacje o zawartości treściowej, ocenia, zna realia danego obszaru językowego, podczas prezentacji uwzględnia wszystkie części pracy, zachowuje proporcje między nimi, stosuje słownictwo i frazeologię zgodnie z tematem i formą, składniowe zgodnie z tematem i formą wypowiedzi. Potrafi dostosować styl do formy wypowiedzi. Pod względem poprawności językowej, potrafi ją stosować zgodnie z normą struktury morfosyntaktycznej. Ponad to poprawnie określa tło akcji, odtwarza wydarzenia prowadzące do głównego, przedstawia wydarzenia główne, opisuje reakcje ludzi, przedstawia wnioski oraz konsekwencje wydarzeń.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe