Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk hiszpański w klasach dwujęzycznych

Egzamin ustny z języka hiszpańskiego w klasach dwujęzycznych ma za zadanie sprawdzić rozumienie tekstu czytanego, umiejętność analizy struktury i treści tekstu oraz umiejętność dyskutowania na poruszony w tekście temat. Ustny egzamin trwa około 15 minut, uczeń zdający losuje zestaw z zadaniami egzaminacyjnymi, na zapoznanie się z nimi ma również 15 minut czasu. Części ustnej, która organizowana jest w szkole i ocenia ją przedmiotowy zespół egzaminacyjny oraz części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzamin ustny może być zdawany na dwóch poziomach, rozszerzonym lub podstawowym, zdający może dokonać wyboru. Egzamin pisemny trwa 240 minut, przy z czym składa się z dwóch części, pierwsza z nich trwa 90 minut i sprawdza umiejętności rozumienia ze słuchu i formowania wypowiedzi pisemnej nawiązującej tematycznie do jednego z wysłuchanych tekstów. Część druga trwa 150 minut i sprawdza umiejętność rozumienia tekstu czytanego i formułowania wypowiedzi pisemnej nawiązującej do tematyki jednego z przeczytanych tekstów. Wypowiedź ucznia zdającego musi być poprawna, zgodna z normami języka mówionego, uczeń chcąc uzyskać najwyższą punktację powinien posługiwać się bogatym słownictwem oraz zachować prawidłową strukturę gramatyczną, są dopuszczane nieliczne błędy językowe nie zakłócające komunikacje, powinien zachować poprawną wymowę i intonacje zbliżoną do wymowy rodzinnego użytkownika języka.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe