Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk francuski

Uczeń zdający maturę z języka francuskiego powinien posiadać wiedzę dotyczącą prostych struktur leksykalno-gramatycznych umożliwiających formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym oraz leksykalnym w zakresie tematów takich jak człowiek, dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia emocje, cechy charakteru, dom jako miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń, wynajmowanie mieszkania. Powinien potrafić wypowiedzieć się na tematy związane ze szkołą, opowiedzieć o przedmiocie nauczania, życiu szkolnym, kształceniu pozaszkolnym, ponad to musi potrafić formować poprawną wypowiedź na temat pracy, dotyczącą popularnych zawodów powiązanych z nimi czynności, warunków pracy oraz zatrudnienia, pracy dorywczej. Egzamin maturalny z języka francuskiego składa się z dwóch części, egzaminu ustnego, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, organizowanego w szkole, który jest oceniany przez podmiotowy zespół egzaminacyjny, oraz egzaminu pisemnego, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, ocenianego przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej. Uczniowie zdający w obydwu częściach egzaminu wykonują wyłącznie zadania odpowiadające wymaganiom dla wybranego poziomu. Egzamin ustny oraz pisemny z języka francuskiego wybranego jako przedmiot obowiązkowy nie musi być zdawany na tym samym poziomie, wyniki tak jak w każdym przypadku podawane są w skali procentowej. Warunkiem zdania tego typu egzaminu z języka francuskiego jest uzyskanie przez ucznia wymaganej liczby punktów zarówno w części ustnej jak i pisemnej.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe