Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk angielski w klasach dwujęzycznych

Egzamin z języka angielskiego dla klas dwujęzycznych składa się z dwóch części, ustnej, która organizowana jest w szkole i oceniana przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny oraz części pisemnej , ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjne. Podczas przygotowywania do egzaminu uczeń nie może korzystać z żadnych słowników oraz innych materiałów pomocniczych. Egzamin maturalny z języka angielskiego zdawany jest na jednym poziomie. Polecenia do poszczególnych zadań na egzaminie ustnym oraz pisemnym sformowane są w języku angielskim. Jak wiadomo ustny egzamin powinien sprawdzić rozumienie pisanego tekstu, umiejętność analizy struktury i treści tekstu oraz umiejętność dyskutowania na poruszony w tekście temat. Przy czym egzamin ustny trwa 15 minut i wykorzystuje się prozę literacką, teksty publicystyczne lub teksty popularnonaukowe. Tego typu teksty nie powinny być wcześniej znane zdającemu, mogą zawierać materiał ikonograficzny, typu tabele, wykresy, zdjęcia stanowiący jego integralną całość. Podczas przygotowania do egzaminu uczeń ma możliwość zrobienia notatek, z których może korzystać w czasie odpowiedzi. Zdający losuje zestaw pytań, po czym ma na zapoznanie się z danym tekstem około 15 minut. Jego zadaniem jest prezentacja przeczytanego tekstu oraz udzielenie odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej. Egzamin pisemny powinien sprawdzać rozumienie słuchanego tekstu, umiejętność analizy i przetwarzania usłyszanych informacji oraz umiejętność przetwarzania przeczytanych informacji w kontekście cywilizacyjno-kulturalnym.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe