Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk angielski dla niesłyszących 2012Arkusz - poziom podstawowy

Arkusz - poziom podstawowy

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny (C) CKE 2010 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1 - 13). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 4. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 5. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem. 6. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. Czas pracy: 120 minut Liczba punktów do uzyskania: 100 MJA-P1_7P-122 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego dla osób niesłyszących Poziom podstawowy ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU Przeczytaj tekst. Wykonaj zadania 1. i 2. do tego tekstu. A TEENAGE WRITER Catherine Webb is a teenager from Bristol. She is famous for her short stories and poems. Books have always been her hobby. It started in primary school when she helped her mother, who worked in the local library. She started writing stories when she was ten years old. She went on holiday to the seaside with her parents. It was raining most of the time, she didn't have anybody to play with and she was bored. When she was sitting alone in her room she imagined her perfect holiday and wrote a story about it. The story is about Annabelle, a girl who goes to a city under the sea with a group of friends. She fights with a dangerous sea monster there, and saves her older brother - Peter. In real life Catherine is an only child but she doesn't feel lonely. She says that she has always wanted to have a sister and she hopes one day this dream will come true. She has a lot of schoolmates and even more fans. She tries to answer all the e-mails she gets but she hasn't got enough time. What are the e-mails about? Usually people want to know where she gets her ideas from, what she is going to write next and they want to meet her. Catherine has written many short stories. She usually publishes them on teenage magazine websites and in the school magazine. Catherine writes only in English because she doesn't know any foreign languages. But last year some of her short stories were translated into three languages: French, Spanish and Japanese! Zadanie 1. (10 pkt) Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami w języku angielskim. 1. Where did Catherine write her first story? ....................................................................................................................................................... 2. Where does Catherine's first story take place? ....................................................................................................................................................... 3. What is Catherine's dream? ....................................................................................................................................................... 4. Where can you read Catherine's short stories? ....................................................................................................................................................... 5. Why doesn't Catherine answer all her e-mails? ....................................................................................................................................................... Zadanie 2. (5 pkt) Podkreśl TRUE, jeżeli zdanie jest prawdziwe. Podkreśl FALSE, jeżeli zdanie jest fałszywe. 1. 2. 3. 4. 5. Catherine started to write stories in the library. In the story, Annabelle helps somebody who is in trouble. Catherine hasn't got an older brother. Catherine's fans often ask questions about her family. Catherine can speak three foreign languages. TRUE / FALSE TRUE / FALSE TRUE / FALSE TRUE / FALSE TRUE / FALSE Egzamin maturalny z języka angielskiego dla osób niesłyszących Poziom podstawowy 3 Przeczytaj tekst. Wykonaj zadania 3. i 4. do tego tekstu. BALLOON FLIGHTS The first balloon went into the air in 1783. Its passengers were a duck, a sheep and a chicken. The king and queen of France and thousands of people watched this amazing event. The balloon landed after 10 minutes in the air. Two months later there was another flight, this time with people inside the balloon basket. They travelled about 5 kilometers from the centre of Paris to the suburbs. It took about 20 minutes. Nowadays balloon flights are an important tourist attraction in many countries. The flight usually takes an hour but the whole adventure lasts about 3 hours. It usually starts very early in the morning because lower temperatures help the balloon go up faster. You get a cup of tea or coffee when you arrive and then you can observe how the balloons are prepared for the flight. You can also take pictures of the preparations and the balloons going up at sunrise. And when you land, you get some snacks, for instance biscuits and crisps, and a glass of champagne or a soft drink. Balloon flights are exciting because you never know where exactly you will land. It depends on the wind and the weather. And when it is raining or the wind is very strong, you won't fly at all. It's too dangerous. And how should you prepare? First of all you need comfortable clothing. You must get into and out of the basket so a dress is not a good idea. You should also leave jewellery at home. A T-shirt, trousers and good trainers are the best option. A warm sweater can also be useful. And don't forget your camera! The pictures taken from the air are amazing. Zadanie 3. (5 pkt) Zaznacz właściwą odpowiedź: A albo B. 1. The passengers on the first balloon flight were A. the king and queen of France. B. three different animals. 2. Tourists are usually in the air for A. an hour. B. three hours. 3. Before the flight the organizers give you A. something to drink. B. a camera. 4. The balloon lands in ... every time. A. the same place B. a different place 5. Balloon flights usually take place when A. the wind is very strong. B. the temperature is not very high. Zadanie 4. (5 pkt) Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Uwaga: jeden wyraz nie pasuje do żadnego zdania. before 1. 2. 3. 4. 5. ? dress ? wear ? rains ? sweater ? after You should take a ........................................ for your balloon flight. Tourists get something to eat ........................................ the flight. You shouldn't ........................................ jewellery during the flight. The balloons are prepared ........................................ sunrise. You won't go on a balloon flight when it ........................................ . 4 Egzamin maturalny z języka angielskiego dla osób niesłyszących Poziom podstawowy REAGOWANIE JĘZYKOWE W CODZIENNYCH SYTUACJACH Zadanie 5. (7 pkt) Przeczytaj uważnie dialog. Uzupełnij luki w dialogu (1-7) zdaniami z ramki (A-H). Wpisz litery do tabeli. Uwaga: jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki. Adam: Hi John. You were absent from school all week. What's wrong? John: 1. ___ . Adam: Are you all right now? John: 2. ___ . The only problem is my Spanish. I missed too many classes. Adam: I can't help you. I don't know Spanish. 3. ___ . Kate is very good at languages. I'm sure she will help you! John: Your sister? 4. ____. Adam: Don't worry about it! I'll talk to her. John: 5. ___ . Thanks! Adam: And what are you doing tomorrow? John: 6. ___ . Why are you asking? Adam: I think she will be at home so you could come in the evening. John: Sounds great! 7. ___.     A. I haven't made any plans yet. B. But I have an idea! C. Don't tell me what to do! D. She must be busy these days. E. I feel much better, thank you. F. That would be great! G. Oh, I had a terrible cold. H. Call me when you talk to her. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zadanie 6. (6 pkt) Dobierz właściwą reakcję do każdej sytuacji. Wpisz litery do tabeli. Uwaga: jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji. SYTUACJE: REAKCJE: 1. Nie wiesz, co kupić koledze na prezent. Jak A. I think you should get a smaller size. poprosisz sprzedawcę o radę? B. What should I buy for a friend? 2. Chcesz kupić nowy słownik. Co powiesz w C. Can you explain how I can get there? księgarni? 3. Nie rozumiesz jakiegoś słowa w tekście. D. Could you check this word in a Jak poprosisz kolegę o pomoc? dictionary for me, please? 4. Nie wiesz, jak dojechać do domu E. I'd like to buy this machine. koleżanki. Jak ją o to zapytasz? 5. Koleżanka pyta, jak wygląda w nowej F. I'm going on a bicycle trip. sukience. Co powiesz? G. I'm looking for a good dictionary. 6. Kolega pyta Cię o plany na weekend. Co powiesz? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Egzamin maturalny z języka angielskiego dla osób niesłyszących Poziom podstawowy 5 Zadanie 7. (12 pkt) Popatrz na zdjęcie. Odpowiedz na pytania 1-6 pełnymi zdaniami w języku angielskim. W pytaniach 4-6 nie musisz udzielać prawdziwych odpowiedzi - możesz je wymyślić! 1. Where is the woman? ....................................................................................................................................................... 2. What is she doing? ....................................................................................................................................................... 3. What is she wearing? ....................................................................................................................................................... 4. Why has she got so many things? ....................................................................................................................................................... 5. Did you enjoy your last journey by train? Why/Why not? ....................................................................................................................................................... 6. What do you always take with you when you go away? Why? ....................................................................................................................................................... 6 Egzamin maturalny z języka angielskiego dla osób niesłyszących Poziom podstawowy ROZPOZNAWANIE I STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH Zadanie 8. (5 pkt) Ułóż wyrazy w takiej kolejności, aby poprawnie uzupełnić luki w zdaniach. Uwaga: musisz użyć wszystkich wyrazów z ramki! Początek i koniec zdania są podane. 1. come you back did What time ......................................................................................................... home yesterday? 2. river longest the is The Nile .................................................................................................................. in the world. 3. maths doing his homework He is ................................................................................................................... at the moment. 4. I a good buy Where can ................................................................................................................. computer? 5. I will her give I think ................................................................................................................... some flowers. Zadanie 9. (5 pkt) Podkreśl prawidłowy wyraz lub wyrażenie. 1. Is Kamil Stoch a better ski jumper from / than Adam Małysz? 2. Don't buy this dictionary because it is too / enough expensive. 3. There are/ They are fifteen girls in our class. 4. Could you tell me how far / how long the nearest pharmacy is? 5. Do you think / know why Jack hasn't come to the party? Egzamin maturalny z języka angielskiego dla osób niesłyszących Poziom podstawowy 7 Zadanie 10. (5 pkt) Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Wpisz wyrazy w miejsce kropek. Uwaga: jeden wyraz nie pasuje do tekstu. full ? ago ? watching ? been ? visiting ? everybody When I was in the USA some time 1. .............................. I visited an unusual place. It is America's first outdoor theme park for 2. .............................. with an interest in American culture and lifestyle. It is called Americanland, and if you have never 3. .............................. there before, you must see it! The place is always 4. .............................. of tourists and offers a lot of attractions. You can meet famous Hollywood film stars there - I was lucky to talk with Julia Roberts! And kids spend a lot of time 5. .............................. cartoons with Mickey Mouse. So, do not forget about Americanland when you are in the USA! Zadanie 11. (5 pkt) Dobierz właściwe zakończenie do każdego początku zdania. Wpisz litery w kratki. Uwaga: jedno zakończenie nie pasuje do żadnego początku zdania. 1. My parents would like to... 2. There aren't ... 3. Jake hasn't arrived... 4. My neighbours bought ... 5. I did the shopping ... A. ... at the party yet. B. ... have a bigger house. C. ... any money in my wallet. D. ... a very expensive car. E. ... any good restaurants here. ... in the new supermarket yesterday. F. 8 Egzamin maturalny z języka angielskiego dla osób niesłyszących Poziom podstawowy PRZETWARZANIE TEKSTU Zadanie 12. (10 pkt) Przeczytaj tekst o przyjęciu Roberta i Anny. On Saturday Robert and Ann are getting married. They are going to give a party in a big hotel in the suburbs of Warsaw. They have invited more than 100 guests, mostly their friends and family. Ann is a little sad because her grandmother is ill and can't come to the ceremony but all the other people promised to be there. Ann's sisters are going to decorate the room on Friday and Robert's friend will drive them to the church on Saturday morning. Robert and Ann don't want to get any flowers. They hope to collect a lot of money from people coming to their wedding and buy a new car. Napisz podobny tekst o przyjęciu urodzinowym Susan. Time Reason Place Guests Problem Preparation Presents Sunday 18th birthday home 20 people; classmates and friends angry; her best friend is on holiday Susan's mother - make salads and snacks Susan's brother - bring CDs wants a camera CZYSTOPIS ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Egzamin maturalny z języka angielskiego dla osób niesłyszących Poziom podstawowy 9 ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... PRZETWARZANIE TEKSTU TREŚĆ BOGACTWO JĘZYKOWE POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA RAZEM 5 4 3 2 1 0 2 1 0 3 2 1 0 TWORZENIE TEKSTU WŁASNEGO Zadanie 13. (20 pkt) Twój kolega z Anglii, u którego spędziłeś/łaś ferie zimowe, chce odwiedzić Cię podczas nadchodzących wakacji. W liście do kolegi napisz: ?? ?? ?? ?? ?? kiedy może Cię odwiedzić gdzie pojedziecie co ciekawego można tam robić jakiej pogody możecie się spodziewać jakie ubrania trzeba ze sobą zabrać. CZYSTOPIS  ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 10 Egzamin maturalny z języka angielskiego dla osób niesłyszących Poziom podstawowy ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... TWORZENIE TEKSTU WŁASNEGO TREŚĆ Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf.4 Inf.5 FORMA BOGACTWO JĘZYKOWE 0 4 3 2 1 0 POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 3 2 1 0 RAZEM 3 0/1/2 0/1/2 0/1/2 0/1/2 0/1/2 2 1 Egzamin maturalny z języka angielskiego dla osób niesłyszących Poziom podstawowy 11 BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)


Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe