Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaJęzyk angielski dla niesłyszących

Niesłyszący maturzyści mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z języka angielskiego w warunkach określonych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W części pisemnej takiego egzaminu pozwala się zdającemu dostosować arkusz egzaminacyjny przygotowany dla poziomu wybranego przedmiotu. Egzaminatorzy przy ocenie biorą pod uwagę bogatą treść wypowiedzi, wielostronne ujęcie tematu, wszystkie elementy prezentacji logiczne powiązanie, poprawną konstrukcje prezentacji ( zawierającą wstęp, rozwinięcie, zakończenie ). Ponad do uczeń powinien w pełni odpowiadać na pytania, umiejętnie bronić swoją opinię, logicznie oraz wielostronnie argumentować. Powinien używać bogatego słownictwa i frazeologii zgodnej z tematem wypowiedzi, urozmaiconej struktury gramatycznej, przy czym sporadyczne błędy językowe nie zakłócają komunikacji. Najważniejsze jest to, że standardy wymagań będące podstawą podstawą przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka angielskiego obejmuje zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, pięć obszarów: wiadomości, odbiór tekstu ( recepcje), tworzenie tekstu ( produkcje), reagowanie językowe ( interakcje), przetwarzanie tekstu czyli mediacje. Schemat ten odnosi się do poziomu podstawowego oraz rozszerzonego. Zdający powinien znać proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym. Na poziomie rozszerzonym poda uwagę brane są różnorodne struktury leksykalno- gramatyczne umożliwiające formowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym oraz leksykalnym.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe