Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaHistoria sztuki

Egzamin maturalny z historii sztuki może być zdawany na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, uczeń wyboru dokonuje w deklaracji, którą ma obowiązek złożyć do dnia 30 września roku szkolnego, w którym zmierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Historia sztuki wybrana jako przedmiot dodatkowy jest zdawana wyłącznie na poziomie rozszerzonym, egzamin w tym przypadku trwa 180 minut, uczeń zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny składający się z trzech części. Część pierwsza polega na rozwiązaniu zestawu zadań zamkniętych i otwartych sprawdzających wiedzę z zakresu stylów tendencji, epok, wybitnych twórców i ich dzieł, terminologii z dziedzin historii sztuki. Cześć druga ma charakter analityczny, polega na przeprowadzeniu analizy porównawczej dwóch reprodukowanych dzieł malarstwa, architektury lub rzeźby. Analiza ta przebiega według konkretnych punktów opisanych w arkuszu. Często do ilustracji dołącza się teksty odnoszące się do dzieł. W części trzeciej należy napisać zadanie rozszerzone na jeden z dwóch tematów, które mogą być sformułowane w taki sposób, że nawiązują do analizowanych wcześniej dzieł, mogą też dotyczyć zupełnie innego zakresu. Uczeń decydujący się na maturę z historii sztuki powinien posiadać wiedzę na temat epok, stylów kierunków i dzieł w zakresie sztuk plastycznych. Ponadto zobowiązany jest do rozpoznawania podstawowych gatunków, technik oraz terminów sztuk plastycznych. Potrafi poprawnie stosować terminy z zakresu sztuk plastycznych oraz zna podstawowe tematy ikonograficzne.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe