Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaHistoria muzyki

Egzamin maturalny z historii muzyki jest egzaminem pisemnym sprawdzającym umiejętności oraz wiadomości określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych w specjalnie przygotowanych arkuszach egzaminacyjnych. Arkusz egzaminacyjny z historii muzyki składa się z kilkudziesięciu zadań zamkniętych i otwartych sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu historii muzyki. Przynajmniej jedno zadanie jest zadaniem rozszerzonej odpowiedzi, ponadto do arkusza dołączone jest nagranie z przykładami dźwiękowymi utworów lub ich fragmentów. Przy czym przykłady dźwiękowe stanowią uzupełnienie, czyli ilustrację treści lub postawę treści kilku wybranych zadań. W zadaniach tych nie wymaga się rozpoznania utworu i jego twórcy. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i składa się w trzech części. Zdający ma obowiązek znać oraz zrozumieć terminy i pojęcia muzyczne, elementy muzyki, sposoby porządkowania materiału dźwiękowego oraz jego zapis, elementy dzieła muzycznego i sposoby jego kształtowania. Powinien znać funkcje muzyki, gatunki i formy muzyczne, cechy stylów muzycznych, chronologię w odniesieniu do epok, okresów, stylów i kierunków w muzyce. Zdający musi ponadto stosować posiadaną wiedzę do opisu i analizy wybranych zjawisk, na poziomie podstawowym przedstawiać wiedzę o dziejach muzyki. Taki uczeń potrafi analizować słuchowo, wzrokowo lub słuchowo- wzrokowo utwory muzyczne z określeniem technik kompozytorskich, cech gatunku oraz form muzycznych. Na poziomie rozszerzonym powinie posiadać wiedzę na temat twórczości kompozytorów reprezentowanych dla epoki, stylu, ugrupowania artystycznego, ponadto powinien znać chronologię w odniesieniu do postaci teoretyków.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe