Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaGeografia

Geografia jako przedmiot obowiązkowy może być zdawana na poziomie rozszerzonym oraz podstawowym. Tak jak w przypadku pozostałych przedmiotów zdający dokonuje wyboru poziomu w deklaracji składanej do dyrektora szkoły. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych na podstawie szczegółowej mapy oraz innych pomocniczych materiałów źródłowych. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut przy czym wykorzystywane są tam różnorodne materiały źródłowe w tym mapa z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych i czasowych. Wynik egzaminu z geografii jako przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ustalony jest przez komisję okręgową, odnotowany zostaje na świadectwie dojrzałości wraz z zaznaczeniem poziomu. Uczeń , który decyduje się na zdawanie matury z geografii powinien znać fakty i rozumieć pojęcia, prawidłowości i teorie powiązane z funkcjonowaniem systemu przyrodniczego Ziemi, znać funkcjonalne i przestrzenne powiązania oraz wzajemne zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka. Powinien znać przyczyny oraz skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na Ziemi, znać problemy demograficzne społeczeństw. Potrafić wyjaśnić przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne świata, szczegółowo znać konflikty zbrojne i inne zagrożenia społeczno-ekonomiczne, procesy przechodzenia od izolacji do integracji, zagadnienia współpracy między społecznościami, procesy integracji i dezintegracji w Europie. Ponadto powinien z dokładnością zaznajomić się z możliwościami turystyki i rekreacji wynikającymi z uwarunkowań przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe