Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaFizyka i astronomia

Maturę z fizyki i astronomii zdaję się we własnej szkole, a tylko w szczególnych wypadkach może zaistnieć konieczność zdawania poza nią. Według ustalonego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej harmonogramu zdaje się ją raz w roku w maju. Uczniowie, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii w wyznaczonym terminie, powinni w dniu egzaminu złożyć wniosek za pośrednictwem dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przystąpienie przez nich do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu. Fizyka i astronomia jako przedmiot obowiązkowy może być zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wyboru dokonuje zdający w deklaracji składanej do dyrektora szkoły. Przy tym egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut, a na poziomie rozszerzonym 150 minut. Ważne jest to, że ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy, które dotyczą polecenia, nawet poprawne komentarze wykraczają poza zakres polecenia nie są brane pod uwagę. Uczeń decydujący się na egzamin z fizyki i astronomii powinien posługiwać się pojęciami i wielkościami fizycznymi typu ruch, jego powszechność i względność, oddziaływaniami w przyrodzie, zawiązkami miedzy mikroskopowymi i makroskopowymi właściwościami ciał oraz ich wpływem na właściwości mechaniczne, elektryczne, magnetyczne, optyczne oraz przewodnictwo elektryczne. Ponadto powinien zaznajomić się z pojęciem energii i jej przemian oraz transportu, powinien znać budowę i ewolucję Wszechświata, dokładnie znać zagadnienie światła i jego role w przyrodzie. Poza tym na podstawie znanych zależności i praw powinien wyjaśnić przebieg zjawisk oraz zasadę działania urządzeń technicznych.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe