Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaFilozofia

Egzamin maturalny z filozofii obejmuje materiał z zakresu wybranych pojęć , problematyki oraz tez z zakresu ontologii, epistemologii, antropologii oraz etyki. Uczeń powinien znać podstawowe koncepcje i fragmenty dzieł filozofów europejskich oraz główne nurty i stanowiska filozofii współczesnej. Zdający powinien wykorzystywać nabytą wiedzę filozoficzną do krytycznego analizowania teksów filozoficznych, w szczególności do konfrontowania tych poglądów z poglądami innych filozofów, oraz do rekonstrukcji zawartych w nich problemów, tez i argumentacji. Wymagania egzaminacyjne w przypadku filozofii, dotyczą koncepcji z działu Ontologii, Epistemologii, Etyki, Estetyki. Uczeń powinien znać definicje dzieł sztuki, zagadnienia takie jak egalitaryzmu, koncepcje sensu życia, dogmatyzm, sceptycyzm, teizm, ateizm, altruizm, egoizm. Uczeń decydujący się na egzamin z chemii powinien wykazać się znajomością i rozumieniem termonów (pojęć) niezbędnych do sformułowania i omówienia wyżej wymienionych zagadnień. Wynik egzaminu wyrażany jest w skali procentowej, odnotowany na świadectwie dojrzałości ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. Uczeń zda egzamin jeśli z przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym otrzyma co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania na danym poziomie. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. Nie ma on wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, przy czym rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów jednolitych w całym kraju, obok każdego zadania podana zostaje maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe