Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyMaturaChemia

Chemia jako przedmiot obowiązkowy w przypadku egzaminu maturalnego może być zdawana na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Podobnie jak w przypadkach pozostałych przedmiotów uczeń dokonuje wyboru poziomu egzaminu maturalnego w deklaracji składanej do dyrektora szkoły. Chemia jako przedmiot wybierany dodatkowo może być zdawana wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Egzamin na tym poziomie trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych, sprawdzających wiedzę oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce. Każdy zdający powinien wiedzieć o tym, że rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju. Jednak w momencie kiedy do każdego zadania zdający podaje kilka odpowiedzi, przykładowo jedną prawidłową inne nieprawidłowe, to nie otrzymuje punktów za żadną z nich. Nieprawidłowy dobór współczynników w równaniu reakcji powoduje utratę 1 punktu za zapis tego równania. W przypadku rozwiązywania zadań rachunkowych oceniane są: metoda, wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z prawidłową jednostką. Zdający egzamin maturalny z chemii na poziomie podstawowym powinien znać i rozumieć prawa, pojęcia oraz zjawiska chemiczne, posługiwać się terminologią oraz symbolika chemiczną związaną z budową atomu, związkami chemicznymi, izotopami oraz promieniotwórczością naturalną. Uczeń powinien ponadto wykonywać obliczenia chemiczne z zastosowaniem pojęcia mola oraz objętości molowej, związane ze stężeniem procentowym i stężeniem molowym roztworu. Egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym zobowiązuje ucznia do planowania eksperymentów i przewidywania obserwacji, musi on interpretować informacje oraz formułować wnioski.

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe