Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyEgzamin gimnazjalny 2012Język rosyjski - klucz odpowiedzi

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Język rosyjski - klucz odpowiedzi

Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 J?ZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY (A7) KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADA? KWIECIE? 2012 Rozumienie tekst?w pisanych Wymagania og?lne Zadanie 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Wymagania szczeg??owe Poprawna odpowied? (1 pkt) F A B E D B E A C F C A B C C 3.2) Ucze? okre?la g??wn? my?l poszczeg?lnych cz??ci tekstu. II. Rozumienie wypowiedzi. Ucze? rozumie [...] proste wypowiedzi pisemne [...]. 3.6) Ucze? rozpoznaje zwi?zki pomi?dzy poszczeg?lnymi cz??ciami tekstu. 3.3) Ucze? znajduje w tek?cie okre?lone informacje. Znajomo?? ?rodk?w j?zykowych Wymagania og?lne Zadanie 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Wymagania szczeg??owe Poprawna odpowied? (1 pkt) A A B B B ????????? ????? ?????? ????????? ????? ???/??? ???????? ?????????? ????? ????? I. Znajomo?? ?rodk?w j?zykowych. Ucze? pos?uguje si? podstawowym zasobem ?rodk?w j?zykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [...]. 1. Ucze? pos?uguje si? podstawowym zasobem ?rodk?w j?zykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [...]. 1. Ucze? pos?uguje si? podstawowym zasobem ?rodk?w j?zykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [...]. 1. Ucze? pos?uguje si? podstawowym zasobem ?rodk?w j?zykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) [...]. Strona 2 z 4 Wypowied? pisemna Wymagania og?lne III. Tworzenie wypowiedzi. Ucze? samodzielnie formu?uje kr?tkie, proste i zrozumia?e wypowiedzi [...] pisemne. Zadanie 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Wymagania szczeg??owe 7.2) Ucze? uzyskuje i przekazuje informacje i wyja?nienia. 5.1) Ucze? opisuje czynno?ci. 5.1) Ucze? opisuje miejsca. 5.1) Ucze? opisuje ludzi. 7.2) Ucze? uzyskuje i przekazuje informacje i wyja?nienia. Uszczeg??owienie kryteri?w oceniania 1. Zdaj?cy otrzymuje 2 punkty, je?eli udzieli? pe?nej odpowiedzi, zgodnej z tre?ci? pytania i zamieszczonym w arkuszu materia?em ikonograficznym (je?eli pytanie dotyczy materia?u ikonograficznego), odpowiedzia? na pytanie pe?nym zdaniem, a odpowied? jest bezb??dna lub wyst?puj? w niej drobne b??dy. 2. Zdaj?cy otrzymuje 1 punkt, je?eli: a) udzieli? pe?nej odpowiedzi, zgodnej z tre?ci? pytania i materia?em ikonograficznym (je?eli pytanie dotyczy materia?u ikonograficznego), w kt?rej wyst?puj? powa?ne b??dy, b) udzieli? niepe?nej odpowiedzi*, kt?ra jest bezb??dna lub wyst?puj? w niej drobne b??dy, c) odpowied? zdaj?cego jest zgodna z tre?ci? pytania i materia?u ikonograficznego (je?eli pytanie dotyczy materia?u ikonograficznego) oraz w pe?ni poprawna j?zykowo, ale zdaj?cy nie odpowiedzia? pe?nym zdaniem (np. u?y? r?wnowa?nika zdania). 3. Zdaj?cy otrzymuje 0 punkt?w, je?eli: a) udzieli? odpowiedzi niezgodnej z tre?ci? pytania i/lub materia?em ikonograficznym (je?eli pytanie dotyczy materia?u ikonograficznego), b) udzieli? odpowiedzi, kt?ra jest niekomunikatywna, c) udzieli? niepe?nej odpowiedzi*, w kt?rej wyst?puj? powa?ne b??dy, d) nie odpowiedzia? pe?nym zdaniem (np. u?y? r?wnowa?nika zdania) i odpowied? nie jest w pe?ni poprawna j?zykowo, e) udzieli? odpowiedzi w j?zyku polskim, f) nie udzieli? odpowiedzi na pytanie lub odpowiedzia? wymijaj?co, np. Nie wiem. 4. Za poprawny uznajemy zapis liczebnika cyfr?. Ocena odpowiedzi komunikatywnych i zgodnych z tre?ci? pytania/materia?u ikonograficznego (je?eli pytanie dotyczy materia?u ikonograficznego) odpowied? drobne powa?ne poprawna b??dy b??dy odpowied? pe?na 2 pkt 2 pkt 1 pkt odpowied? niepe?na* 1 pkt 1 pkt 0 pkt r?wnowa?nik zdania 1 pkt 0 pkt 0 pkt *np. Zdaj?cy odpowiedzia? tylko na cz??? pytania lub jego odpowied? jest cz??ciowo zgodna z tre?ci? pytania i/lub materia?em ikonograficznym. Strona 3 z 4 Ocena przyk?adowych odpowiedzi uczni?w Zadanie Przyk?ad 1. 7.1. 2. 1. 7.2. 2. 1. 7.3. 2. 1. 7.4. 2. 1. 7.5. 2. Odpowied? ucznia ???????. ?? ???? ?????????? ???????. ??????. ??? ????? ? ?????? ?????. ????. ????? ? ??? ????????? ?????????. ? ??? ????? ? ??????. ??? ????? ? ?????? ? ?????. ?? ????. ? ????? ????????? ????? ?? ????. 1 pkt 2 pkt ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Strona 4 z 4



Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe