Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyEgzamin gimnazjalny 2012arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

MATEMATYKA arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz?cia egzaminu. Uk?ad graficzny (C) CKE 2011 UZUPE?NIA ZESP? NADZORUJ?CY miejsce na naklejk? z kodem KOD UCZNIA PESEL PESEL KOD UCZNIA EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZ?? MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA Instrukcja dla ucznia 1. Sprawd?, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron i 20 zada?. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg?o? nauczycielowi. 2. Czytaj uwa?nie wszystkie teksty i zadania. 3. Wszystkie zadania rozwi?zuj d?ugopisem lub pi?rem. 4. Do niekt?rych zada? podane s? cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz j? i zaznacz znakiem , np.: A. B. C. D. KWIECIE? 2012 Czas pracy: do 135 minut 5. Je?li si? pomylisz, otocz znak np.: A. B. k??kiem i zaznacz inn? odpowied?, C. D. 6. Do niekt?rych zada? podane s? dwie odpowiedzi: A. B. lub TAK NIE , Tylko jedna z nich jest prawdziwa. Wybierz j? i zaznacz znakiem np.: A. B. lub TAK NIE 7. Pozosta?e zadania wykonuj zgodnie z poleceniami. Rozwi?zania zada? zapisuj czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy?ki przekre?laj. 8. Na ostatniej stronie znajduje si? Brudnopis, z kt?rego mo?esz skorzysta?. Zapisy w brudnopisie nie b?d? sprawdzane i oceniane. Powodzenia! GM-M8-122 Zadanie 1. Magda przeczyta?a 3 ksi??ki. Adam przeczyta? o 4 ksi??ki wi?cej ni? Magda. Kt?re wyra?enie opisuje liczb? ksi??ek przeczytanych przez Adama? Zaznacz poprawn? odpowied?. A. 3 4 B. 3 4 C. 4 : 3 D. 4 3 Zadanie 2. Na kt?rym rysunku zaznaczono o? symetrii figury? Zaznacz poprawn? odpowied?. A. B. C. D. Zadanie 3. Tomek wyszed? z domu o 8.25. Do szko?y szed? 20 minut. O kt?rej godzinie Tomek dotar? do szko?y? Zaznacz zegar, kt?ry wskazuje t? godzin?. A. B. C. D. Strona 2 z 10 Zadanie 4. Zaznacz poprawn? odpowied?. Gdy liczb? 321 685 zaokr?glimy do pe?nych tysi?cy, to otrzymamy A. 300 000 B. 320 000 C. 321 000 D. 322 000 Zadanie 5. W ksi?garni ceny niekt?rych ksi??ek obni?ono o 10%. Jaka jest cena ksi??ki po obni?ce, je?eli przed obni?k? kosztowa?a 45 z?? Zapisz obliczenia i odpowied?. Odpowied?: Cena ksi??ki po obni?ce jest r?wna ...................... z?. Zadanie 6. Kt?ra figura ma tylko jedn? par? bok?w r?wnoleg?ych? Zaznacz poprawn? odpowied?. tr?jk?t A. r?wnoleg?obok B. kwadrat C. D. trapez Strona 3 z 10 Zadanie 7. Jaki procent narysowanych poni?ej koszulek jest koloru bia?ego? Zaznacz poprawn? odpowied?. A. 5% B. 20% C. 25% D. 50% Zadanie 8. W tabeli przedstawiono liczb? samochod?w zaparkowanych na parkingu przez cztery kolejne dni. Na podstawie danych w tabeli oce?, czy zdania s? prawdziwe. Zaznacz TAK lub NIE. 1. W poniedzia?ek na parkingu znajdowa?o si? 5 samochod?w. TAK NIE 2. W czwartek zaparkowano o 1 samoch?d wi?cej ni? w ?rod?. TAK NIE Strona 4 z 10 Zadanie 9. W ka?dym miesi?cu Tomek kupuje 2 czasopisma. Ka?de czasopismo kosztuje 5 z?. Oblicz, ile z?otych wyda? Tomek na zakup obu czasopism przez 12 miesi?cy. Zapisz obliczenia i odpowied?. Odpowied?: Na zakup czasopism Tomek wyda? .................. z?. Zadanie 10. Kt?ry rysunek przedstawia wszystkie ?ciany ostros?upa prawid?owego czworok?tnego? Zaznacz poprawn? odpowied?. A. B. C. D. Strona 5 z 10 Zadanie 11. Jeden bok prostok?tnej dzia?ki jest r?wny 50 m, a drugi jest od niego dwa razy d?u?szy. Oblicz obw?d tej dzia?ki. Zapisz obliczenia i odpowied? z mianem. Odpowied?: Obw?d dzia?ki jest r?wny ...................... . Zadanie 12. Tomek, Adam i Micha? sprzedawali bilety na szkolne przedstawienie. Tabela przedstawia liczb? sprzedanych bilet?w przez ka?dego z ch?opc?w w ci?gu trzech dni. Uczniowie Tomek Adam Micha? Liczba sprzedanych bilet?w poniedzia?ek wtorek ?roda 10 3 5 5 2 4 7 5 2 Oce?, czy zdania s? prawdziwe. Zaznacz TAK lub NIE. 1. W ci?gu trzech dni Tomek sprzeda? 18 bilet?w. TAK NIE 2. Micha? sprzeda? ??cznie o 2 bilety wi?cej ni? Adam. TAK NIE Strona 6 z 10 Zadanie 13. O ile stopni obni?y?a si? temperatura mi?dzy dniem a noc?? Zaznacz poprawn? odpowied?. Temperatura w dzie? 1. 2. 18 C -7 C Temperatura w nocy 6 C -12 C O ile stopni obni?y?a si? temperatura? A. 6 C A. 5 C B. 12 C B. -5 C C. 24 C C. 19 C Zadanie 14. Zaznacz poprawn? odpowied?. Miara trzeciego k?ta w narysowanym tr?jk?cie jest r?wna A. 30 B. 65 C. 85 D. 90 ? 30 65 Zadanie 15. Szczupaki stanowi?y 1 z?owionych przez w?dkarza ryb. 4 Oce?, czy zdania s? prawdziwe. Zaznacz TAK lub NIE. 1. Co czwarta z?owiona przez w?dkarza ryba to szczupak. TAK NIE 2. Pozosta?e ryby stanowi?y 75% po?owu. TAK NIE Strona 7 z 10 Zadanie 16. Mama kupi?a dwa kawa?ki sera. Jeden wa?y? 1 kg, a drugi 0,15 kg. Ile wa?y? 4 kupiony ser? Zaznacz poprawn? odpowied?. A. 0,55 kg B. 0,40 kg C. 0,19 kg D. 0,10 kg Zadanie 17. Oce?, czy poprawnie zamieniono jednostki d?ugo?ci. Zaznacz TAK lub NIE. 1 m = 100 cm 1. 2. 1,7 m = 107 cm 1459 cm = 14,59 m TAK TAK NIE NIE Zadanie 18. Rysunek przedstawia r?wnoleg?obok. Oce?, czy zdania s? prawdziwe. Zaznacz TAK lub NIE. 1. Zaznaczone na rysunku k?ty maj? r?wne miary. TAK NIE 2. Przek?tne tego r?wnoleg?oboku s? r?wnej d?ugo?ci. TAK NIE Strona 8 z 10 Zadanie 19. Zaznacz poprawn? odpowied?. Podstaw? narysowanego graniastos?upa prostego jest A. tr?jk?t. B. kwadrat. C. prostok?t. D. r?wnoleg?obok. Zadanie 20. Na kt?rym rysunku przedstawiony jest graniastos?up? Zaznacz poprawn? odpowied?. A. B. C. D. Strona 9 z 10 Brudnopis Strona 10 z 10

Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe