Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyEgzamin gimnazjalny 2011arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - klucz punktowania

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - klucz punktowania

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 cz??? humanistyczna Klucz punktowania zada? (arkusz dla uczni?w z upo?ledzeniem umys?owym w stopniu lekkim) KWIECIE? 2011 ?WIAT FILMU Numer zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Poprawna odpowied? i zasady przydzielenia punkt?w D TAK NIE Za ka?d? poprawn? odpowied? - 1 p. por?wnanie - 1 p. epitet - 1 p. A lalkowego Za po??czenie z dwoma wyrazami - 0 p. Warszawa - 1 p. Pruska kultura - 1 p. Moralno?? pani Dulskiej - 1 p. wymy?lona Za po??czenie z dwoma wyrazami - 0 p. film ?ywego planu to taki, w kt?rym graj? / wyst?puj? ludzie lub graj? / wyst?puj? ?ywi aktorzy u?ycza swojego cia?a i duszy lub my?li i zachowuje si? tak, jak posta?, kt?r? gra lub ?yj? ich nierzeczywistym ?yciem lub u?yczaj? swej duszy i swojego cia?a bohaterom filmowym lub ?yj? ich nierzeczywistym ?yciem, u?yczaj?c bohaterom filmowym swej duszy i swojego cia?a Inne odpowiedzi, kt?re jednoznacznie wskazuj? na odtwarzanie my?li i zachowa? granej w filmie postaci. przeno?ne Za po??czenie z dwoma wyrazami - 0 p. TAK TAK Za ka?d? poprawn? odpowied? - 1 p. I. Realizacja tematu - 7 p. 1. Przedstawia charakteryzowan? osob? (podaje przynajmniej imi?) - 1 p. 2. Opisuje wygl?d zewn?trzny - 1 p. 3. Opisuje cechy charakteru (wymienia bezpo?rednio lub po?rednio przynajmniej dwie cechy charakteru) - 1 p. 4. Opisuje usposobienie (wymienia bezpo?rednio lub po?rednio przynajmniej jedn? cech? usposobienia) - 1 p. 5. Opisuje zainteresowania - 1 p. 6. Opisuje ulubione zaj?cia - 1 p. 7. Uzasadnia sw?j wyb?r - 1 p. Oceniaj?c prac? ucznia, nie nale?y uwzgl?dnia? kolejno?ci realizacji element?w charakterystyki. II. Kompozycja - 2 p. 1. Zachowuje sp?jno?? wypowiedzi - 1 p. 2. Tworzy tekst logicznie uporz?dkowany (nie powtarza tych samych tre?ci w spos?b nieuzasadniony) - 1 p. III. J?zyk i styl - 2 p. Przestrzega poprawno?ci j?zykowej i stylistycznej (dopuszczalnych osiem b??d?w, niezale?nie od kategorii) 0-8 b?. - 2 p. 9-10 b?. - 1 p. 11 i wi?cej b?. - 0 p. IV. Ortografia - 2 p. Przestrzega poprawno?ci ortograficznej (dopuszczalne cztery b??dy) - 2 p. Strona 2 z 3 Punktacja 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-3 0-1 0-1 9. 0-1 10. 11. 0-1 0-2 0-7 12. 0-2 0-2 0-2 0-4 b?. - 2 p. 5-6 b?. - 1 p. 7 i wi?cej b?. - 0 p. V. Interpunkcja - 2 p. Przestrzega poprawno?ci interpunkcyjnej (dopuszczalne cztery b??dy) - 2 p. 0-4 b?. - 2 p. 0-2 5-6 b?. - 1 p. 7 i wi?cej b?. - 0 p. Je?li ca?a praca nie jest zgodna z tematem, nie przyznaje si? punkt?w. Je?eli praca jest kr?tsza ni? po?owa wyznaczonego miejsca, nie przyznaje si? punkt?w za kompozycj?, j?zyk i styl oraz ortografi? i interpunkcj? (kryterium II, III, IV i V). NIE NIE 13. 0-3 TAK Za ka?d? poprawn? odpowied? - 1 p. 14. C 0-1 15. fakt 0-1 16. C 0-1 Avatar - 1 p. 17. 0-2 Kochaj i ta?cz oraz Galerianki - 1 p. Dopuszczalna odpowied? - Kochaj i ta?cz lub Galerianki 18. fakt 0-1 przeno?ne 19. 0-1 Za po??czenie z dwoma wyrazami - 0 p. I. Realizacja tematu - 3 p. 1. Wskazuje adresata i odbiorc? zaproszenia, informuje o terminie spotkania i podaje jego temat - 2 p. (brak jednego z element?w zaproszenia wskaza0-3 nych wy?ej - 1 p.) 2. Stosuje ?rodki wyrazu o charakterze perswazyjnym - 1 p. 20. II. Kompozycja - 1 p. 0-1 Zachowuje sp?jno?? wypowiedzi III. J?zyk i styl, ortografia i interpunkcja - 1 p. Przestrzega poprawno?ci j?zykowej i stylistycznej, ortograficznej i inter0-1 punkcyjnej (dopuszczalne 2 b??dy, niezale?nie od kategorii) Je?eli ca?a praca nie jest zgodna z tematem, nie przyznaje si? punkt?w. Je?eli organizator wyst?puje w tre?ci zaproszenia, w?wczas nazwa organizatora nie jest wymagana w podpisie. TAK 21. TAK 0-2 Za ka?d? poprawn? odpowied? - 1 p. w ta?cu 22. 0-1 Za po??czenie z dwiema informacjami - 0 p. 23. C 0-1 W zadaniach otwartych, kt?re badaj? umiej?tno?ci z obszaru Czytanie i odbi?r tekst?w kultury, nie ocenia si? poprawno?ci zapisu. Strona 3 z 3


Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe