Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyEgzamin gimnazjalny 2011arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz?cia egzaminu. Uk?ad graficzny (C) CKE 2010 WPISUJE UCZE? KOD UCZNIA PESEL UZUPE?NIA ZESP? NADZORUJ?CY miejsce na naklejk? z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOT?W MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH KWIECIE? 2011 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawd?, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 13 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg?o? nauczycielowi. 2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz sw?j kod i numer PESEL. 3. Czytaj uwa?nie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwi?zania zapisuj d?ugopisem lub pi?rem z czarnym tuszem/atramentem. Nie u?ywaj korektora. 5. W zadaniach od 1. do 25. s? podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast?puj?cy uk?ad na karcie odpowiedzi: Czas pracy: 120 minut Liczba punkt?w do uzyskania: 50 Wybierz tylko jedn? odpowied? i zamaluj kratk? z odpowiadaj?c? jej liter?, np. gdy wybra?e? odpowied? "A": 6. Staraj si? nie pope?ni? b??d?w przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale je?li si? pomylisz, b??dne zaznaczenie otocz k??kiem i zaznacz inn? odpowied?. 7. Rozwi?zania zada? od 26. do 36. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy?ki przekre?laj. 8. Redaguj?c odpowiedzi do zada?, mo?esz wykorzysta? miejsca opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie b?d? sprawdzane i oceniane. Powodzenia! GM-1-112 Informacje do zada? 1. 3. Do zespo?u szk??, kt?ry sk?ada si? ze szko?y podstawowej i gimnazjum, ucz?szcza 900 uczni?w. Ch?opcy stanowi? 40% uczni?w zespo?u. 30% uczni?w zespo?u uczy si? w gimnazjum, natomiast 40% uczni?w gimnazjum to dziewcz?ta. Zadanie 1. (0-1) Ilu uczni?w ucz?szcza do gimnazjum? A. 630 B. 270 C. 360 D. 540 Zadanie 2. (0-1) Ile procent uczni?w zespo?u szk?? stanowi? ch?opcy ucz?szczaj?cy do gimnazjum? A. 12% B. 18% C. 45% D. 24% Zadanie 3. (0-1) Ile razy wi?cej dziewcz?t ni? ch?opc?w uczy si? w tym zespole szk??? A. 0,5 B. 1,5 C. 3 D. 5 Informacje do zada? 4. i 5. W wyborach na przewodnicz?cego samorz?du szkolnego kandydowa?o czworo uczni?w. Ka?dy wyborca odda? jeden wa?ny g?os. Ala otrzyma?a 25 g?os?w, a Basia 15 g?os?w. Na 2 Micha?a g?osowa?o pozosta?ych os?b, a reszta g?os?w przypad?a Oli. 5 Zadanie 4. (0-1) Kt?re wyra?enie przedstawia liczb? os?b g?osuj?cych na Micha?a, je?li w g?osowaniu bra?o udzia? n os?b? A. 2 n 16 5 B. 3 n 16 5 C. 2 n 5 40 D. 3 n 24 5 Zadanie 5. (0-1) Kto zaj?? trzecie miejsce w wyborach, je?li w g?osowaniu wzi??o udzia? 120 os?b? A. Ala. B. Basia. C. Micha?. D. Ola. Zadanie 6. (0-1) ?rednia arytmetyczna pi?ciu ocen cz?stkowych Jacka jest r?wna 3,4. Jak? ?redni? ocen b?dzie mia? Jacek, gdy otrzyma jeszcze czw?rk?? A. 4,2 B. 3,7 C. 3,5 D. 3,8 Strona 2 z 13 Informacje do zada? 7. i 8. Na mapie przedstawiono podzia? Polski na wojew?dztwa. 2 1 3 4 Zadanie 7. (0-1) Miasta wojew?dzkie oznaczone numerami od 1 do 4 to A. 1-Wroc?aw, 2-Bia?ystok, 3-Pozna?, 4-Kielce. B. 1-Pozna?, 2-Olsztyn, 3-??d?, 4-Katowice. C. 1-Bydgoszcz, 2-Olsztyn, 3-Kielce, 4-Opole. D. 1-Pozna?, 2-Bia?ystok, 3-??d?, 4-Wroc?aw. Zadanie 8. (0-1) Na mapie zacieniowano obszary odpowiadaj?ce wojew?dztwom A. podkarpackiemu i ?l?skiemu. B. opolskiemu i ma?opolskiemu. C. dolno?l?skiemu i ma?opolskiemu. D. dolno?l?skiemu i podkarpackiemu. Strona 3 z 13 Zadanie 9. (0-1) W dniach r?wnonocy wiosennej i jesiennej, gdy S?o?ce nad r?wnikiem g?ruje w zenicie, o?wietla ono A. bardziej p??kul? p??nocn?. B. bardziej p??kul? po?udniow?. C. r?wnomiernie obie p??kule. D. tylko obszary oko?or?wnikowe. Zadanie 10. (0-1) W ci?gu godziny Ziemia obraca si? o 15?. Ile czasu zajmuje Ziemi obr?t o 110?? A. 1 godzin? 10 minut B. 7 godzin 30 minut C. 4 godziny 40 minut D. 7 godzin 20 minut Informacje do zadania 11. W tabeli podano wsp??rz?dne geograficzne wybranych przyl?dk?w. Przyl?dek Horn (Ziemia Ognista) Morris Jesup (Grenlandia) Dondra (Cejlon) Po?udniowo-Wschodni (Tasmania) Wsp??rz?dne geograficzne 55?59'S, 67?12'W 83?38'N, 33?52'W 5?55'N, 80?35'E 43?39'S, 146?50'E Zadanie 11. (0-1) Zjawisko nocy polarnej mo?na zaobserwowa? na A. przyl?dku Horn. B. przyl?dku Dondra. C. przyl?dku Morris Jesup. D. Przyl?dku Po?udniowo-Wschodnim. Zadanie 12. (0-1) Dwie identyczne metalowe kulki, z kt?rych jedna mia?a ?adunek +10 ?C, a druga +2 ?C, zetkni?to ze sob?, a nast?pnie rozdzielono. Po rozdzieleniu tych kulek ka?da z nich ma ?adunek r?wny A. +5 ?C B. +12 ?C C. +8 ?C D. +6 ?C Strona 4 z 13 Informacje do zada? 13. i 14. Na schemacie przedstawiono uk?ad krwiono?ny cz?owieka. prawy przedsionek prawa komora lewy przedsionek lewa komora Zadanie 13. (0-1) W ma?ym obiegu krew wyp?ywa z prawej komory serca i p?ynie kolejno: A. t?tnic? p?ucn?, naczyniami w?osowatymi p?uc, ?y?? p?ucn? do lewego przedsionka serca. B. ?y?? p?ucn?, naczyniami w?osowatymi p?uc, t?tnic? p?ucn? do prawego przedsionka serca. C. t?tnic? p?ucn?, naczyniami w?osowatymi p?uc, ?y?? p?ucn? do prawego przedsionka serca. D. t?tnic? p?ucn?, ?y?? p?ucn?, naczyniami w?osowatymi p?uc do lewego przedsionka serca. Zadanie 14. (0-1) Aorta (t?tnica g??wna) to naczynie krwiono?ne, kt?rym p?ynie krew A. natlenowana od serca do kom?rek cia?a. B. odtlenowana od serca do kom?rek cia?a. C. natlenowana od kom?rek cia?a do serca. D. odtlenowana od kom?rek cia?a do serca. Zadanie 15. (0-1) Zapis uzyskany za pomoc? elektrokardiografu, czyli EKG pozwala oceni? A. poziom cholesterolu we krwi. B. zawarto?? hemoglobiny we krwi. C. szybko?? przep?ywu krwi w t?tnicach i ?y?ach. D. zmiany, jakie zachodz? w sercu podczas jego pracy. Strona 5 z 13 Zadanie 16. (0-1) Uczniowie przeprowadzili do?wiadczenie z siewkami rzodkiewki. Przygotowali trzy zestawy do?wiadczalne, z kt?rych ka?dy zawiera? t? sam? liczb? jednakowych siewek. Ka?dy zestaw siewek na?wietlali przez 10 dni ?wiat?em o jednakowym nat??eniu, ale o innej barwie: bia?ej, czerwonej lub zielonej. Codziennie mierzyli przyrost ro?lin. Okre?l problem, kt?ry uczniowie chcieli rozwi?za?. A. Czy nat??enie ?wiat?a wp?ywa na wzrost siewek rzodkiewki? B. Czy obecno?? ?wiat?a wp?ywa na wzrost siewek rzodkiewki? C. Czy barwa ?wiat?a ma wp?yw na wzrost siewek rzodkiewki? D. Czy czas na?wietlania ma wp?yw na wzrost siewek rzodkiewki? Zadanie 17. (0-1) Kom?rki bakterii, w przeciwie?stwie do kom?rek organizm?w j?drowych, nie maj? A. cytoplazmy. B. mitochondri?w. C. rybosom?w. D. b?ony kom?rkowej. Informacje do zada? 18. i 19. Masa atomowa w?gla wynosi 12 u, a masa atomowa wodoru 1 u. Zadanie 18. (0-1) Masa cz?steczkowa etanu C2H6 jest r?wna A. 8 u B. 13 u C. 30 u D. 74 u Zadanie 19. (0-1) W jakim stosunku masowym ??czy si? w?giel z wodorem w etanie? A. 1 : 3 B. 1 : 4 C. 3 : 1 D. 4 : 1 Zadanie 20. (0-1) Proces rozpadu kwas?w, zasad i soli na jony pod wp?ywem wody to A. elektroliza. B. dyfuzja. C. dysocjacja. D. dekantacja. Zadanie 21. (0-1) Kwas, kt?rego cz?steczka, rozpadaj?c si? ca?kowicie pod wp?ywem wody, utworzy najwi?ksz? liczb? jon?w, to A. HNO3 B. H3PO4 C. H2SO4 D. H2CO3 Strona 6 z 13 Informacje do zada? 22. i 23. W ka?dej z czterech prob?wek umieszczono inn? substancj? - w jednej wod? destylowan?, a w trzech pozosta?ych roztwory wodne: wodorotlenku potasu - KOH, kwasu azotowego(V) - HNO3, glukozy - C6H12O6. W celu rozpoznania zawarto?ci prob?wek do ka?dej z nich w?o?ono papierek uniwersalny, a po odczytaniu jego zabarwienia wlano po kilka kropli fenoloftaleiny. Obserwacje zapisano w tabeli. Numer prob?wki Prob?wka I Prob?wka II Prob?wka III Prob?wka IV Zabarwienie papierka uniwersalnego niebieskie ???te czerwone ???te Zabarwienie fenoloftaleiny malinowe brak (bezbarwne) brak (bezbarwne) brak (bezbarwne) Zadanie 22. (0-1) Wodny roztw?r KOH znajduje si? w prob?wce A. I B. II C. III D. IV Zadanie 23. (0-1) Wska? zdanie prawdziwe. A. W prob?wce I pH roztworu ma warto?? oko?o 7. B. W prob?wce II st??enie jon?w OH- jest wi?ksze ni? jon?w H+. C. W prob?wce III odczyn roztworu jest zasadowy. D. W prob?wkach II i IV znajduj? si? roztwory o odczynie oboj?tnym. Zadanie 24. (0-1) Kt?ra z narysowanych ni?ej liter alfabetu greckiego ma tylko jedn? o? symetrii? A. ? B. ? 12 cm C. ? D. ? Zadanie 25. (0-1) Pole zamalowanego tr?jk?ta jest r?wne 12 cm 6 cm 6 cm A. 108 cm2 B. 72 cm2 C. 54 cm2 D. 36 cm2 Strona 7 z 13 Informacje do zada? 26. i 27. Na schemacie przedstawiono obieg w?gla w przyrodzie. CO2 (w atmosferze) 1 4 ?r?d?a naturalne i dzia?alno?? cz?owieka DESTRUENCI PRODUCENCI 2 KONSUMENCI 3 Na podstawie: Biologia. Kompendium, Warszawa 2007. Zadanie 26. (0-2) Podaj nazwy proces?w oznaczonych strza?kami od 1 do 4. 1. ............................................. 2. ............................................. 3. ............................................. 4. ............................................. Zadanie 27. (0-1) Jakie dwie g??wne grupy destruent?w s? odpowiedzialne za rozk?ad martwej materii organicznej? .................................................................................................................. Strona 8 z 13 Informacje do zada? 28.-30. Pewna firma telekomunikacyjna proponuje u?ytkownikom telefon?w kom?rkowych cztery taryfy: A, B, C, D. Miesi?czny rachunek telefoniczny jest sum? kwoty abonamentu i kosztu rozm?w wed?ug podanych w tabeli stawek. Taryfa Abonament miesi?czny w z? Koszt jednej minuty po??czenia w z? A 20 1,10 B 40 0,75 C 80 0,60 D 120 0,40 Zadanie 28. (0-2) Pan Kowalski wybra? taryf? C. W marcu otrzyma? w promocji 120 bezp?atnych minut. Jaka jest wysoko?? miesi?cznego rachunku telefonicznego, je?li ??czny czas po??cze? wykonanych przez pana Kowalskiego w marcu wyni?s? 300 minut? Zapisz obliczenia. Odpowied?: .................................................................................................. Zadanie 29. (0-2) Kt?ra z taryf: C czy D jest korzystniejsza, je?eli miesi?czny czas po??cze? jest nie mniejszy ni? 200 minut? Zapisz obliczenia. Odpowied?: .................................................................................................. Strona 9 z 13 Zadanie 30. (0-2) Ile pe?nych minut po??cze? mo?na maksymalnie wykona? w ci?gu miesi?ca, aby rachunek telefoniczny w taryfie A by? ni?szy ni? w taryfie B? Zapisz obliczenia. Odpowied?: .................................................................................................. Zadanie 31. (0-3) W ramce wymieniono przyk?ady dzia?alno?ci cz?owieka i jej przyrodnicze uwarunkowania. Uzupe?nij tabel?, przyporz?dkowuj?c w?a?ciwe okre?lenia podanym krajom. tajga, uprawy polderowe, gejzery, winnice, elektrownie geotermalne, obszary depresyjne, klimat ?r?dziemnomorski, pozyskiwanie drewna ?wierkowego Lp. Nazwa kraju 1. 2. 3. Holandia Islandia W?ochy Dzia?alno?? cz?owieka Przyrodnicze uwarunkowania dzia?alno?ci cz?owieka Strona 10 z 13 Informacje do zada? 32. i 33. W celu wyznaczenia oporu elektrycznego opornika Jacek zbudowa? obw?d elektryczny sk?adaj?cy si? z baterii, opornika, przewod?w, amperomierza i woltomierza. Nast?pnie narysowa? schemat tego obwodu, ale nie wpisa? symboli przyrz?d?w pomiarowych. Zadanie 32. (0-2) Uzupe?nij schemat obwodu elektrycznego, wpisuj?c w?a?ciwe symbole przyrz?d?w. V + - A Uzupe?nij zdanie, wpisuj?c wielko?ci fizyczne mierzone tymi przyrz?dami. Za pomoc? woltomierza Jacek zmierzy? .......................... na oporniku, a za pomoc? amperomierza ........................ pr?du elektrycznego. Zadanie 33. (0-3) Jacek zast?pi? bateri? w obwodzie dwiema takimi samymi bateriami po??czonymi szeregowo. Zauwa?y? w?wczas, ?e napi?cie na oporniku wzros?o dwukrotnie. Uzupe?nij zdania. Nat??enie pr?du elektrycznego ................................................ . wzros?o / nie zmieni?o si? / zmala?o Op?r elektryczny opornika ......................................... . wzr?s? / nie zmieni? si? / zmala? Moc opornika ............................... ....... razy. wzros?a / zmala?a 2/4 Zadanie 34. (0-2) Uzupe?nij tabel?, wpisuj?c odpowiednio nazwy wielko?ci fizycznych i ich jednostek w uk?adzie SI. Wielko?? fizyczna Praca wat ? Napi?cie elektryczne amper Jednostka nazwa symbol Strona 11 z 13 Zadanie 35. (0-4) Ania ulepi?a kuliste koraliki o ?rednicy 1 cm, wykorzystuj?c ca?kowicie dwa kawa?ki modeliny. Ka?dy z kawa?k?w modeliny mia? kszta?t walca o ?rednicy 2 cm i wysoko?ci 6 cm. Ile koralik?w ulepi?a Ania? Zapisz obliczenia. Odpowied?: .................................................................................................. Zadanie 36. (0-2) Do roztworu kwasu octowego (CH3COOH) wsypano wi?rki magnezowe (Mg). Otrzymano s?l tego kwasu i bezbarwny gaz. W miejscach wskazanych na rysunku wpisz nazwy produkt?w opisanej reakcji chemicznej i zapisz jej r?wnanie. magnez ................ . kwas octowy ............... ................... R?wnanie reakcji: ...................................................................... Strona 12 z 13 Brudnopis Strona 13 z 13
Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe