Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaEgzaminyEgzamin gimnazjalny 2010Język angielski

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Język angielski

A. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz?cia egzaminu. Uk?ad graficzny (C) CKE 2010 UZUPE?NIA ZESP? NADZORUJ?CY WPISUJE UCZE? KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk? z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z J?ZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIE? 2010 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawd?, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1 - 14). Ewentualny brak stron lub inne usterki zg?o? nauczycielowi. 2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz sw?j kod i PESEL. 3. Czytaj uwaSnie wszystkie teksty i zadania. 4. S?uchaj uwaSnie tekst?w do zada? 1 - 4, kt?re zostan? odtworzone z p?yty CD. 5. Rozwi?zania zapisuj d?ugopisem lub pi?rem z czarnym tuszem/atramentem. Nie uSywaj korektora. 6. W niekt?rych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, np. od A do F. Odpowiada im nast?puj?cy uk?ad na karcie odpowiedzi: Czas pracy: 90 minut Liczba punkt?w do uzyskania: 50 Wybierz tylko jedn? odpowied? i zamaluj kratk? z odpowiadaj?c? jej liter?, np. gdy wybra?e? odpowied? E: 7. Staraj si? nie pope?ni? b??d?w przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale je?li si? pomylisz, b??dne zaznaczenie otocz k??kiem i zamaluj inn? odpowied?. Powodzenia! GA-1-102 Zadanie 1. (3 pkt) Us?yszysz dwukrotnie trzy rozmowy (1.1. - 1.3.). Na podstawie informacji zawartych w nagraniu przyporz?dkuj kaSdej rozmowie w?a?ciwy obrazek (A - D). Wpisz rozwi?zania do tabeli. Uwaga! Jeden obrazek zosta? podany dodatkowo i nie pasuje do Sadnej rozmowy. A. B. C. D. 1.1. 1.2. 1.3. PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Zadanie 2. (4 pkt) Zapoznaj si? z tre?ci? zadania. Us?yszysz dwukrotnie wypowied? nauczycielki. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, zaznacz w tabeli znakiem X, kt?re ze zda? (2.1. - 2.4.) s? zgodne z tre?ci? nagrania (TRUE - T), a kt?re nie (FALSE - F). T 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Parents have to read the children's notes. The students will see the Tower of London. The teacher's phone number is 213 564 369. The students are now on a school trip in London. F PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Strona 2 z 11 Zadanie 3. (3 pkt) Zapoznaj si? z tre?ci? zadania. Us?yszysz dwukrotnie rozmow? pracownika pizzerii z klientk? zamawiaj?c? pizz?. W zadaniach (3.1. - 3.3.) z podanych odpowiedzi wybierz w?a?ciw?, zgodn? z tre?ci? nagrania. Zakre?l liter? A, B lub C. 3.1. Jane lives at 204 A. B. C. 3.2. Jane does not like pizza with A. B. C. 3.3. The bill is A. B. C. $ 21 $ 24 $ 19 PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Strona 3 z 11 Zadanie 4. (5 pkt) Zapoznaj si? z tre?ci? zadania. Us?yszysz dwukrotnie pi?? wypowiedzi (4.1. - 4.5.). Do kaSdej z nich dobierz w?a?ciw? reakcj?. Zakre?l liter? A, B lub C. 4.1. A. It was great! B. Sounds great! C. It's a great movie! 4.2. A. No, I haven't. B. Yes, I did. C. OK, I will. 4.3. A. Don't mention it. B. Here you are. C. Here he goes. 4.4. A. Good idea. B. It's not good. C. Good morning. 4.5. A. 45 minutes. B. 25 dollars. C. 65 kilos. PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Zadanie 5. (4 pkt) KaSdemu z pyta? (5.1. - 5.4.) przyporz?dkuj w?a?ciw? odpowied? (A - E). Wpisz rozwi?zania do tabeli. Uwaga! Jedna odpowied? zosta?a podana dodatkowo i nie pasuje do Sadnego pytania. 5.1. Do you know Mary? 5.2. Are you a good driver? 5.3. Why are you looking so tired? 5.4. Who does the book belong to? A. I've had a terrible day. B. We've never met before. C. It's not mine. It's Mary's. D. Look where you are driving. E. I've only had five lessons so far. PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Strona 4 z 11 Zadanie 6. (3 pkt) Przeczytaj tekst. Wybierz w?a?ciwe, poprawne pod wzgl?dem gramatycznym i leksykalnym uzupe?nienie luk (6.1. - 6.3.). Zakre?l liter? A, B lub C. Dear Mark, Just a few lines to tell you how I'm 6.1. ________. My new house is beautifully located on a small hill with a view of a lake. It is 6.2. ________ than our previous house. It has got four bedrooms, a dining room and a large living room. You must come to visit me when I 6.3. ________ my room. I've always liked your ideas. See you soon, Tomek 6.1. 6.2. 6.3. A. making A. more comfortable A. will decorate B. B. B. going comfortable decorate C. doing C. most comfortable C. decorated PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Zadanie 7. (4 pkt) Do kaSdej z opisanych sytuacji (7.1. - 7.4.) dopasuj w?a?ciw? reakcj?. Zaznacz jedn? z trzech moSliwo?ci. Zakre?l liter? A, B lub C. 7.1. Zapytaj koleg? o opini? na temat Twojego nowego aparatu fotograficznego. A. Would you like my new camera? B. How do you like my new camera? C. What does your new camera look like? 7.2. Zwr?? uwag? osobie pal?cej papierosa, Se palenie jest zabronione w tym miejscu. A. You mustn't smoke here. B. You can't buy cigarettes here. C. They never smoke cigarettes. 7.3. Co powiesz koledze, kt?rego przypadkiem spotykasz w innym mie?cie? A. How nice of you! B. Take your time! C. Small world! 7.4. Witasz go?ci z zagranicy na lotnisku. Co powiesz? A. Have a good flight. B. How was your flight? C. Was the train comfortable? PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Strona 5 z 11 Zadanie 8. (4 pkt) Przeczytaj opis ilustracji. Uzupe?nij kaSd? luk? (8.1. - 8.4.) jedn? z podanych pod tekstem odpowiedzi, tak aby otrzyma? poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracj?. Zakre?l liter? A, B lub C. The picture shows a street artist who is 8.1. ________ a portrait of a young woman. The woman on the right has got long, 8.2. ________ hair. Her hands are on her 8.3. ________. There is another nice picture 8.4. ________ the young woman. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. A. buying A. spiky A. knee A. behind B. showing B. straight B. shoulder B. opposite C. drawing C. curly C. hips C. above PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Zadanie 9. (3 pkt) Zapoznaj si? z tre?ci? komunikat?w (9.1. - 9.3.). Okre?l, na kt?rych przedmiotach (A - D) moSna je przeczyta?. Wpisz rozwi?zani? do tabeli. Uwaga! Jeden przedmiot zosta? podany dodatkowo i nie pasuje do Sadnego komunikatu. 9.1. 9.2. 9.3. For external use only. Best served hot. Dry clean only. A. a vacuum cleaner B. ready-made food C. a woollen jacket D. suntan lotion PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Strona 6 z 11 Zadanie 10. (4 pkt) Przeczytaj tekst. Zaznacz w tabeli znakiem X, kt?re ze zda? (10.1. - 10.4.) s? zgodne z jego tre?ci? (TRUE - T), a kt?re nie (FALSE - F). The ground hog is a small animal that lives and digs under the ground. It is also called the woodchuck. Ground hogs live in many parts of America. In the winter they hibernate like bears and some other animals. There is a legend saying that the ground hog wakes up from its hibernation on February 2. February 2 is half way between winter and spring. If the ground hog comes out of its hole and it is sunny, it will see its shadow and get frightened. Then there will be six more weeks of winter. But if it comes out and the sky is cloudy, it will not see its shadow and will not be afraid. Then spring will come very soon. Some people believe this legend and they watch the sky on February 2. Many people are happy if it is cloudy on that day. They think spring will come soon. But most people think it is just a legend. What do you think? T 10.1. Woodchuck is another name for ground hog. 10.2. The legend says the ground hog wakes up from hibernation in spring. 10.3. Some people think the ground hog is afraid of its shadow. 10.4. The text is about how some animals spend winter under the ground. F PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Strona 7 z 11 Zadanie 11. (3 pkt) Przeczytaj trzy wiadomo?ci (11.1. - 11.3.). Do kaSdej z nich przyporz?dkuj cel, w jakim zosta?a napisana (A - D). Wpisz rozwi?zania do tabeli. Uwaga! Jeden cel zosta? podany dodatkowo i nie pasuje do Sadnej wiadomo?ci. Dear Susan, We are getting together at Silver Moon Caf? at 6 p.m. on Saturday. I have so much to tell you! You must come and congratulate Tim on his examinations in person. I hope to see you there, Anna 11.1. Dear Lucy, It was great news to hear that you passed your examinations. Well done! Now I will encourage everyone preparing for the exam to ask you for advice. Best wishes, Robert 11.2. Dear Sally, I'm writing because I think you may be able to help me. The thing is that Susan is having a birthday party next week. Everyone in our class is invited except me. I'm really upset. She is a close friend! What do you think I should do? Jennifer 11.3. The person wrote the letter to A. ask somebody for advice. B. send congratulations. C. inform about his/her exam results. D. encourage someone to do something. 11.1. 11.2. 11.3. PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Strona 8 z 11 Zadanie 12. (4 pkt) Przeczytaj tekst. Do kaSdego akapitu (12.1. - 12.4.) dopasuj w?a?ciwy nag??wek (A - E). Wpisz odpowiednie litery obok numer?w akapit?w. Uwaga! Jeden nag??wek zosta? podany dodatkowo i nie pasuje do Sadnego akapitu. A. RULES TO FOLLOW B. HOW MUCH YOU PAY C. SATURDAYS & SUNDAYS D. MAKING RESERVATIONS E. HOW TO SAVE WITH WOODBRIDGE WOODBRIDGE RIDING SCHOOL Information Sheet 12.1. __________________ We sell horse riding coats, jackets, socks, slim-legged trousers, gloves and long leather riding boots. Spend a minimum of ?20 in our clothes shop and pay less for your horse riding lessons. 12.2. __________________ Standard lesson: ?10 per hour. Cross-country riding: ?12 per per half a day. hour. Four-wheeled carriages for ?60 12.3. __________________ You can make bookings by phone: 0 578-839-279; you may also email us at horseriding@co.uk. Weekends: book early to get the time you want. 12.4. __________________ Once you are a member, never forget the basics, such as: o do not feed the horses, o clean up any things you have used in the field, o ride in the same direction as the other riders, o give orders quietly. Discover the wonderful Woodbridge scenery on horseback! PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Strona 9 z 11 Zadanie 13. (3 pkt) Przeczytaj tekst. W zadaniach (13.1. - 13.3.) z podanych odpowiedzi wybierz w?a?ciw?, zgodn? z tre?ci? tekstu. Zakre?l liter? A, B lub C. The Irish College of English International Youth Summer School The school is organised every summer from June to August in Dublin and attracts students from all over the world. It is a great opportunity for young people to improve their English. Students stay with Irish host families within walking distance of the school facilities and attend classes in the mornings. They also participate in afternoon activities, such as listening to Scottish music, learning Irish dancing or visiting places of cultural interest. Students are given a placement test on arrival and then are placed in a class appropriate to their level of English. All students receive their own textbook and additional materials free of charge. We have a maximum of 15 students per class, so students have an excellent opportunity to speak and to receive individual attention from their teacher. Find out more at www.ice.iess.edu.ie 13.1. The school is in A. England. B. Scotland. C. Ireland. 13.2. The students live A. in youth hostels. B. in private houses. C. at the school facilities. 13.3. At the beginning of the course each student A. has to take a test. B. has to buy a textbook. C. can choose the course level. PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Strona 10 z 11 Zadanie 14. (3 pkt) Przeczytaj tekst, z kt?rego usuni?to trzy zdania. Uzupe?nij luki (14.1. - 14.3.) brakuj?cymi zdaniami (A - D), tak aby powsta? sp?jny i logiczny tekst. Uwaga! Jedno zdanie zosta?o podane dodatkowo i nie pasuje do Sadnej luki. Fred is my cousin. As children, Fred and I grew up in the same town and our families were very close. We were best friends and, in our eyes, we couldn't do anything wrong. 14.1. _______ His favourite one, which he plays to this day, is to tell me that my shoe is untied. I can't help it; no matter what, I have to look! His daughter Lisa is twelve years old. She loves her father's jokes and tries to be like him. 14.2. _______ Lisa decided to tell me I had a spider on my shoulder every time she saw me. She did not know I was afraid of them. When she first played the joke, I shouted and danced around trying to get the spider off me. 14.3. _______ But when she did it for the third time, I went straight to Fred and told him to punish her, or I was leaving. Fred was very upset and sent her to her room. To this day, if I have the choice, I don't want to be around Lisa. A. I asked him to stop Lisa's jokes about a spider on my shoulder. B. Fred, however, always played jokes on people, especially on me. C. I was really happy that there wasn't one on my shoulder, so I forgave her. D. She heard his joke about my shoelaces, so she decided to play a similar joke. PRZENIE? ROZWI?ZANIA NA KART? ODPOWIEDZI! Strona 11 z 11


Komisje Egzaminacyjne - dane teleadresowe