Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaBadania naukoweOcena i sposoby przeciwdziałania procesom powodującym zakwaszanie, przemiany węgla oraz wymywanie składników min w glebach łąkowych użytkowanych, nieużytkowanych rolniczo
Wyszukiwarka badań naukowych
  • od
  • do
Badania naukowe

Ocena i sposoby przeciwdziałania procesom powodującym zakwaszanie, przemiany węgla oraz wymywanie składników min w glebach łąkowych użytkowanych, nieużytkowanych rolniczo

Słowa kluczowe: produkcja roślinna
użytki zielone
gleba 
Autor: prof dr hab Barbara Sapek
Nazwa: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
Wyniki badań: W przeciwieństwie do saletry amonowej, wykazano, odkwaszający glebę wpływ saletry wapniowej Ponadto, ta forma saletry, po uprzednim wapnowaniu melioracyjnym skutecznie stabilizuje jej odczyn w zakresie pH-KCl 5,0-6,5, optymalny ze względu na korzystny skład botaniczny runi i jej wartość pokarmową Azot w formie saletry wapniowej w dawce o połowę mniejszej niż w formie saletry amonowej pozwala uzyskiwać podobnej wielkości plony, a zawarty w niej wapń wzbogaca paszę łąkową w niezbędny dla przeżuwaczy składnik W glebie łąkowej zasobnej w C-org i części ilaste, o korzystnych warunkach do mineralizacji materii organicznej istnieje możliwość ubytku węgla Podwyższenie poziomu wody gruntowej będzie przeciwdziałało temu procesowi W warunkach rolniczego użytkowania łąki, nasileniu mineralizacji materii organicznej gleby, towarzyszyło zwiększenie zawartości labilnych form azotu i fosforu, a także rozpuszczalnego węgla organicznego (RWO), co może być jedną z przyczyn ich wymywania do wód gruntowych oraz zubożenia gleb w węgiel Zaniechanie rolniczego użytkowania łąki powoduje zmniejszenie zawartości RWO Wykazano ponadto ochronne działanie wapnia, zmniejszające straty węgla organicznego z gleby Wielokrotne, w ciągu sezonu wegetacyjnego, koszenie młodej runi (wysokości około 15 cm) i rozproszenie jej na powierzchni łąki nieużytkowanej rolniczo stwarza dobre warunki częściowego zamknięcia obiegu składników pokarmowych roślin i ograniczenia ich strat, W glebach łąkowych zasobnych w fosfor istnieje możliwość zaniechania na pewien czas nawożenia tym składnikiem, lecz nie dłuższym niż cztery lata W glebie nieprodukcyjnego użytku zielonego, zwiększona zawartość wapnia oraz słabo kwaśny lub bliski obojętnemu odczyn sprzyjają immobilizacji fosforu, co może zmniejszać ryzyko zanieczyszczenia wody gruntowej związkami fosforu W warunkach długoletniego nieużytkowania łąki kośnej następuje sukcesywne wzbogacanie gleby w azot, co w warunkach sprzyjających nitryfikacji może stanowić zagrożenie zanieczyszczenia wody gruntowej azotanami
Wnioski: 1 Na łąkach wyłączonych z produkcji, zwłaszcza w gospodarstwach rodzinnych, trudniących się agroturystyką, proponuje się, wykonywanie koszenia 15 cm runi i pozostawianie jej rozproszonej na pokosie, co stwarza dobre warunki do częściowego zamknięcia obiegu składników nawozowych i jednocześnie zachowuje przyjazny środowisku krajobraz Dodatkowe koszty z tym związane można by pokrywać z funduszy rolnośrodowiskowych2 Ryzyko ubytków węgla organicznego w glebie na niekoszonych łąkach, zasobnych w materię organiczną i w warunkach sprzyjających jej intensywnej mineralizacji, można ograniczyć przez podwyższanie poziomu wody gruntowej 3 W celu usuwania nadmiernego zakwaszenia gleb użytków zielonych oraz zachowania optymalnego dla gleb użytków zielonych odczynu, można z dobrymi efektami stosować saletrę wapniową4 W celu ograniczenia zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz emisji fosforu, silnie eutrofizujacego ekosystemy wodne i lądowe, proponuje się zaniechanie nawożenia tym składnikiem zasobnych w fosfor mineralnych gleb łąkowych, lecz nie dłużej niż przez cztery lata
Efekty: W wyniku zastosowania powyżej podanych wyników badań można oczekiwać , - zmniejszenia tzw kosztów środowiskowych wynikających ze zmniejszenia zakwaszenia gleb łąkowych,- ograniczenia rozproszenia składników nawozowych do środowiska,- zmniejszenia kosztów nawożenia fosforem
Publikacje: Roczniki. Gleboznawcze. t. LVIII nr 1/2 109-120. 2007. Sapek B, Danuta Kalińska D.. Mineralizacja organicznych związków azotu i fosforu w glebie użytkowanej i nieużytkowanej łąki.
Roczniki Gleboznawcze LVIII (Nr 3/4), 2007. Sapek A. Przyczyny zwiększania się zasobów fosforu w glebach polskich..
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. t.6 z.specj.(17) s. 83-92. ,2006. Sapek A., Sapek B. Zmiany zawartości fosforu w glebie i roślinności łąkowej w siedem lat po zaniechaniu nawożenia tym składnikiem.
Rocz. Nauk Rol.. z.513, s.345-354, 2006. Sapek B. Wpływ zaniechania użytkowania łąki kośnej na zawartość azotu azotanowego i amonowego w glebie.
  
Data publikacji: 2008-01-01