Money.plTechnologieNauka i wiedzaBadania naukoweMetodyka oceny składu granulometrycznego zrębków wierzby SLALIX VIMINALIS L
Wyszukiwarka badań naukowych
  • od
  • do
Badania naukowe

Metodyka oceny składu granulometrycznego zrębków wierzby SLALIX VIMINALIS L

Data publikacji: 2008-01-01
E-mail: Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Wydział Agroinżynieriiul Balicka 120, 30-149 Krakówtel 012 6624645kmudrykarkrakowplwwwtierarkrakowpl
Słowa kluczowe: zalesianie
rolnictwo ekologiczne
mechanizacja rolnictwa 
Wyniki badań: Dla scharakteryzowania materiału rozdrobnionego (np zrębków) najczęściej stosuje się kryteria związane z cechami geometrycznymi cząstek oraz tzw skład granulometryczny czyli ilościowy rozkład pod względem wymiaru Dotychczasowe metody pomiaru geometrii zrębków oparte są na pomiarze głównych wymiarów zrębka w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach, przy pomocy suwmiarki Jeśli zrębki są duże, przeprowadzenie pomiaru nie powoduje większych trudności Natomiast przy zrębkach mniejszych, o nieregularnych kształtach, napotykamy na problemy związane z umieszczeniem zrębka w szczękach przyrządu pomiarowego i wykonaniem pomiaru w dwóch płaszczyznach prostopadłych Częściej wykorzystuje się metodę analizy sitowej, w szczególności dla bardzo dużych prób Uzyskane frakcję zrębków następnie poddaje się oznaczeniu masy co w konsekwencji pozwala na obliczenie składu granulometrycznego Badania dotyczące charakterystyki wymiarowej cząstek zrębków prowadzone w Niemczech wykazały, że klasyczne metody sitowe, wykorzystywane przy rozdzielaniu masy ze względu na długość cząstek, obarczone są jednak znacznym błędem przekraczającym nawet 40 Bazując na wnioskach wcześniej prowadzonych badań podjęto próbę opracowania nowej metody oznaczania składu granulometrycznego wykorzystując sprawdzone procedury oznaczania ich geometrii z wykorzystaniem DIA W tym celu niezbędne było opracowanie procedur umożliwiających oznaczenie masy zrębków na podstawie informacji o ich geometriiOpracowana metoda wykorzystująca DIA bazuje na założeniu, iż pole powierzchni rzutu zrębka na płaszczyznę jest wprost proporcjonalne do jego masy Powyższe założenie zostało pozytywnie zweryfikowane w badaniach laboratoryjnych gdzie analizie poddano zrębki o różnej wielkości oraz wilgotności Wilgotność zrębków zawierała się w przedziale 20 - 50 natomiast ich długość do 8 cm
Wnioski: Jednym z ważniejszych parametrów wykorzystywanych w ocenie jakości zrębków jest skład granulometryczny W związku z tym opracowano nową metodę wykorzystującą elementy komputerowej analizy obrazu (DIA) Podstawą opracowania metody były wyniki badań które wykazały, iż między masą zrębka i powierzchnią jego rzutu na płaszczyznę panuje zależność funkcyjna Utworzono model empiryczny w którym uwzględniono tą zależność przy różnych poziomach wilgotności materiału Dokładność tego modelu była wysoka (R20,94) dzięki czemu w celu oznaczenia masy zrębka wystarczy oznaczyć jedynie jego powierzchnię rzutu na płaszczyznę oraz wilgotnośćWymiary geometryczne zrębków oraz pole powierzchni ich rzutów na płaszczyznę można określić przy wykorzystaniu komputerowej analizy cyfrowych obrazów zrębków Pomiary mogą być wykonane bezpośrednio na obrazie na podstawie zadeklarowanej skali W prezentowanych badaniach wykorzystano program Multiscan v1496 Gwarantuje to uzyskanie dużo większej dokładności pomiaru (błąd nie przekracza 10 ) niż stosowane ogólnie metody sitowe (40 )
Publikacje: Frączek J., Mudryk K., Ocena składu granulometrycznego zrębków Wierzby Salix Viminalis L. 179-188. Rozdział 12 w ?Właściwości Geometryczne, Mechaniczne i Strukturalne Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych? (pod red. B. Dobrzański jr i L. Mieszkalski). Komitet Agrofizyki PAN, Wyd. FRNA. 2007

  
Nazwa: Akademia Rolnicza Kraków
Autor: Jarosław Frączek
Krzysztof Mudryk