Money.plTechnologieNauka i wiedzaBadania naukoweKompaktowe zraszane złoże keramzytowe przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z pojedynczych lub grupy gospodarstw rolniczych, szczególnie przydatne na terenach górzystych, przyrodniczo cennych (w badaniach ciągłych wieloletnich
Wyszukiwarka badań naukowych
  • od
  • do
Badania naukowe

Kompaktowe zraszane złoże keramzytowe przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z pojedynczych lub grupy gospodarstw rolniczych, szczególnie przydatne na terenach górzystych, przyrodniczo cennych (w badaniach ciągłych wieloletnich

Nazwa: Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Data publikacji: 2008-01-01
Słowa kluczowe: ochrona środowiska
obszary wiejskie
oczyszczalnie ścieków 
Wyniki badań: W ciągu dotychczasowych czteroletnich badań urządzenie wykazało się wysoką sprawnością procesów mineralizacji zanieczyszczeń typu węglowego BZT5 72 - 88,5 (zima - lato), ChZT 89,5 - 84 oraz nitryfikacji N-NH4 75 - 92 Możliwości deponowania P-PO4 w objętości złoża oraz wydajność usuwania NC (denitryfikacji) są z natury konstrukcji ograniczone 13,5 - 33 i 15,5 - 30 W warunkach bardzo wysokiego obciążenia hydraulicznego powierzchni, średnio 268 mmdobę, jakość pracy urządzenia jest bardzo dobra Sezonowa zmienność skuteczności procesów oczyszczających nie wpływa na wymagany efekt oczyszczania ścieków
Wnioski: Jest to urządzenie możliwe do wykonania (w 30 ) systemem gospodarczym pod nadzorem autorskimMiejsce wdrożenia 33-383 Tylicz , ul Pułaskiego 25A, 33-380 Krynica-drój, ul Słowińska 54
Efekty: W zastosowaniu indywidualnym, grupowym (RLM poniżej 2000) urządzenie spełnia wymogi obowiązującego rozporządzenia Ministra rodowiska (DzU z 2006 r Nr 137, poz 984) W instalacjach wielostopniowych łoże to jest członem o decydującym znaczeniu w całokształcie biochemicznych procesów oczyszczania ścieków, a po dodatkowym zastosowaniu w ciągu technologicznym złoża filtracyjnego glebowo-trawiastego (rozwiązanie innowacyjne IBMER w Tyliczu) uzyskuje się oczyszczalnię ścieków o bardzo wysokich walorach proekologicznych rednie (4-ro letnie) wartości BZT5, ChZT i stężenia N-NH4, P-PO4 i Ncałk w ściekach oczyszczonych nie przekraczają wartości, odpowiednio (okres letnizimowy) 1,96,7 15,018,9 2,07,4 2,23,2 20842,4
Publikacje: Andrzej Jucherski, 2006. Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w quasi technicznych instalacjach ze złożami gruntowo-roślinnymi na podstawie ośmioletnich badań w górskim gospodarstwie agroturystycznym. Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3/2006
Andrzej Jucherski, 2006. Zintegrowany system oczyszczania ścieków bytowych wg IBMER ? GCB w Tyliczu ? przykład skutecznej technologii w specyfice wiejskiej zabudowy rozproszonej, w szczególności w rejonach górzystych kraju. Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna Nr 9-10/2006.
  
Autor: dr inż Andrzej Jucherski
inż Andrzej Walczowski