Money.plTechnologieNauka i wiedzaBadania naukoweDystrybucja azotu w gospodarstwach i jej skutki środowiskowe na przykł badań bilansowych w celowo wybranychgospod mlecznych na uławach
Wyszukiwarka badań naukowych
  • od
  • do
Badania naukowe

Dystrybucja azotu w gospodarstwach i jej skutki środowiskowe na przykł badań bilansowych w celowo wybranychgospod mlecznych na uławach

Data publikacji: 2008-01-01
Słowa kluczowe: produkcja roślinna
użytki zielone
nawożenie
ochrona środowiska 
Wyniki badań: W latach 2004-2007, w wybranych żuławskich gospodarstwach mlecznych, prowadzono badania poszukiwania skutecznych sposobów ograniczania strat azotu a tym samym zmniejszania ryzyka ekonomicznego i ekologicznego realizowanej w nich produkcji rolniczej Opracowano i wdrożono konkretną strategię krótko i długoterminowych działań korygujących dystrybucję azotu, między innymi zmodernizowano urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych, ograniczono emisję amoniaku na składowiskach, ograniczono zakup systetycznych nawozów azotowych, zastosowano nowoczesne technologie produkcji i konserwacji pasz objętościowych Narzędziem badawczym wykorzystanym do oceny skuteczności podejmowanych działań był bilans azotu, wykonywany corocznie w skali całego gospodarstwa oraz w jego sektorach produkcyjnych tj ,,w polu i w zagrodzie Nadmiar azotu w gospodarstwach, poczatkowo notowany na poziomie 116 - 175 kg N o ha -1, zmalał w roku 2007 do wartości 114 - 121 kg N o ha -1zaś efektywność jego wykorzystania w towarowej produkcji rolniczej wzrosła z poziomu 22 -37 do poziomu 36 - 46
Wnioski: Z powodów ekonomicznych ale również i ekologicznych, w każdym gospodarstwie rolnym istnieje wyraźna potrzeba ograniczania strat składników pokarmowych, w tym również azotu Wśród istotnych czynników kształtujących jego nadmiar (w większości są to straty) w żuławskich gospodarstw mlecznych, należałoby wymienić poziom intensywności organizacji produkcji rolniczej( R20,843) w tym szczególnie poziom intensywności organizacji produkcji zwierzęcej (R20,810), wielkość obsady bydła mlecznego w gospodarstwie (SD ha-1R20,789), w mniejszym stopniu poziom stosowanego mineralnego nawożenia azotowego (R20,478) oraz łącznie wielkość obsady bydła mlecznego w gospodarstwie (SD ha-1) w powiązaniu ze stosowanym mineralnym nawożeniem azotowym zgodnie z zależnością nadmiar azotu (kg N ha-1) 65 SD ha-1 + 0,21 Nmin + 17 R20,851 dla n18
Efekty: Działania korygujące dystrybucją azotu w gospodarstwach przyniosły następujące efekty ekonomiczne i ekologiczne wzrost wykorzystania azotu w globalnej produkcji roślinnej na gruntach ornych o około 10 do 19 , wzrost wykorzystania azotu w globalnej produkcji zwierzęcej (mleka i żywca wołowego) o około 2 do 7 , wzrost wykorzystania azotu w całokształcie towarowej produkcji rolniczej gospodarstw o 12 do 22 , ograniczenie emisji NH3 , głównie z budynków inwentarskich i płyt obornikowych, poprawę jakości monitorowanych wód gruntowych pobieranych z obszarów użytkowanych rolniczo (dotyczy zawartości azotanów i pH), jednak nie stwierdzono widocznych efektów w zakresie poprawy jakości monitorowanych wód gruntowych, pobieranych spod terenu zagrody, nadal problemem są wysokie straty amoniaku podczas aplikacji nawozów naturalnych i mineralnych na polachMiejsce wdrożenia gospodarstwa rolne w miejscowości Kępniewo gm Markusy oraz Jegłownik gmina Gronowo Elbląskie
Publikacje: Marcinkowski T.: Identyfikacja strat azotu w towarowych gospodarstwach rolnych Żuław Wiślanych. Wydawnictwo IMUZ, 2002.
Martin Ferm, Tadeusz Marcinkowski. Marek Kieronczyk, Stefan Pietrzak; Atmospheric Environment; Measurements of ammonia emissions from manure storing and spreading stages In Polish commercial Farms.; 2005, t. 39; s.7106 ? 7113.
Marcinkowski T. Pietrzak S.: Straty amoniaku z obornika i gnojówki bydlęcej w różnych warunkach ich stosowania. Nawozy i Nawożenia 4(29) Wyd. IUNG PIB 2006, s 204 ? 212.
  
Nazwa: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
Autor: Tadeusz Marcinkowski