Polska Agencja Kosmiczna pod lupą senatorów. Proponują...

Polska Agencja Kosmiczna pod lupą senatorów. Proponują...

Fot. NASA/PD/Wikipedia

Zmiana statusu rady POLSY oraz przeniesienie siedziby Agencji do Gdańska - zakładają między innymi poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Polska Agencja Kosmiczna, czyli POLSA (od Polish Space Agency) ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. W uzasadnieniu ustawy wskazano, że Polska w związku z uczestnictwem w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wpłaca do niej kwotę rzędu kilkudziesięciu milionów euro rocznie, natomiast polski sektor kosmiczny, mimo potencjału i chęci w minimalnym stopniu uczestniczy w programach ESA.

Wśród zgłoszonych przez senatorów poprawek część dotyczy kwestii legislacyjnych, takich jak uporządkowanie terminologii używanej w ustawie czy stylistycznych. Wśród merytorycznych poprawek znalazły się m.in. te dotyczące celów, zadań Agencji oraz zasad powoływania jej władz.

Senatorowie zaproponowali, aby miejscem siedziby Agencji był Gdańsk, a nie jak zapisano w ustawie Warszawa. Senatorowie chcą także, aby Rada miała charakter opiniodawczo-doradczy, a nie jak pierwotnie zapisano doradczo-nadzorczy.

Senat chce też, by Agencja realizowała zadania w zakresie badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych.

Poparł także poprawki dotyczące powoływania prezesa Agencji. W ustawie zapisano, że Prezes Rady Ministrów powołuje prezesa Agencji spośród osób wyłonionych w drodze konkursu przeprowadzonego przez Radę Agencji na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumienie z ministrem właściwym do spraw obrony narodowej. Senatorowie postulują natomiast, by prezesa Agencji premier powoływał spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii rady Agencji, ministra do spraw gospodarki, ministra obrony narodowej oraz ministra właściwego do spraw nauki.

Wyboru kandydatów na prezesa Agencji - jak zaproponowali senatorowie - ma dokonać co najmniej trzyosobowy zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który ma w tej sprawie upoważnienie od premiera. W ustawie przyjętej przez Sejm zapisano, że wyboru kandydatów na prezesa Agencji dokonuje Rada Agencji.

POLSA ma koordynować działania sektora, które dziś są rozproszone między różne instytucje i resorty, identyfikować ciekawe i ważne zastosowania, tworzyć własne laboratoria, usprawniać dzielenie się wiedzą itp. Koszty funkcjonowania Agencji oszacowano na 5-10 mln zł rocznie. Zgodnie ustawą ma być także powołana rada Agencji, w skład, której mają wejść przedstawiciele administracji rządowej (dziewięć osób) oraz po czterech przedstawicieli nauki i przemysłu.

PAP
Czytaj także
Polecane galerie
S.O.
83.11.185.* 2014-08-09 16:26
Całkowity obłęd ! Nie wiedzą co plotą !