Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaRentgenowski dyfraktometr polikrystaliczny.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

Rentgenowski dyfraktometr polikrystaliczny.

Zastosowanie: Tak wyposażony zestaw aparatury umożliwia pracę w standardowej metodzie Bragg-Brentano oraz, dzięki wyposażeniu w specjalne lustro warstwowe, w układzie równoległym zarówno dla próbek rzeczywistych o źle zdefiniowanej powierzchni, jak i dla próbek umieszczonych w kapilarze. Zastosowanie zamkniętego licznika gazowego pozycyjnie czułego oraz specjalnej techniki skanowania umożliwia kilkukrotne przyspieszenie pomiaru w porównaniu z pomiarem z wykorzystaniem licznika punktowego. Jednocześnie zachowana zostaje precyzja, rozdzielczość i niski poziom szumów. Dodatkowo, lustro warstwowe zapewnia kilkukrotny wzrost natężenia wiązki pierwotnej, co jest niezwykle ważne przy zastosowaniu wiązki równoległej i małej powierzchni preparatu.
Niskotemperaturowa przystawka azotowa umożliwia pomiary z programowaną temperaturą w zakresie od -180 do +300°C i przystosowana jest do pracy w próżni, jak i z zastosowaniem gazów obojętnych. Badania takie umożliwiają śledzenie przejść fazowych w próbkach, stratę wody krystalizacyjnej itd.
Zestaw aparatury został wyposażony w komputer do sterowania pomiarem i obróbkę danych, oraz specjalistyczne oprogramowanie. Umożliwia ono sterowanie pomiarem, obróbkę danych w tym analizę profilu pików dyfrakcyjnych i ich integrację, znajdowanie i udokładnianie parametrów komórki sieciowej metodą Ritvelda. Odpowiednie moduły oprogramowania służą ponadto do rozwiązywania struktur krystalicznych na podstawie zebranych danych proszkowych.
Do zadań związanych z analizą jakościową nieznanych substancji służy baza danych proszkowych PDF-2 oraz oprogramowanie do jej obsługi.

Podstawowym wykorzystaniem rentgenowskiego dyfraktometru polikrystalicznego w NIL będą badania składu leków, ze szczególnym naciskiem położonym na wykrywanie leków sfałszowanych.
W ostatnich latach coraz częściej zauważa się problem nielegalnego obrotu lekami, często lekami niewiadomego pochodzenia i lekami wręcz sfałszowanymi. Powszechna obecność tych środków w ofertach internetowych, a nawet dość prawdopodobna ich obecność w aptekach, brak widocznych cech zewnętrznych pozwalających rozróżnić lek oryginalny od fałszywego, różnego typu rozbieżności w składzie, począwszy od braku substancji czynnej, aż do wystąpienia innej substancji czynnej stwarza olbrzymie zagrożenie dla zdrowia nabywców.
Wyniki badań rentgenowskich są często cytowane w dokumentacji rejestracyjnej leków. Szczególnie dotyczy to substancji czynnych, które mogą występować w różnych odmianach polimorficznych, a uznaje się, że różne odmiany mogą różnić się takimi parametrami jak rozpuszczalność, a więc bezpośrednio wpływać na szybkość uwalniania substancji czynnej, a co za tym idzie działanie leku. Niestety metoda ta nie jest stosowana do identyfikacji produktu. Rentgenowska analiza fazowa jest w stanie wykryć zastosowanie zarówno innych substancji czynnych, innych substancji pomocniczych, jak i zmieszanie ich w innych niż zadeklarowano proporcjach. Jest w stanie w bardzo szybki sposób pokazać różnice pomiędzy ?wzorcem? a substancją badaną, bez konieczności dokładnej analizy składu. Takie widmo dyfrakcyjne można otrzymać bez dodatkowego przygotowania próbki, a zadowalającej jakości dyfraktogram można otrzymać z oryginalnej tabletki w czasie nie przekraczającym 30 minut.
Dane techniczne: Wyposażony jest w generator rentgenowski wraz z lampami, zamknięty
układ chłodzenia lampy i generatora woda/powietrze, uniwersalny
goniometr umożliwiający pracę w różnych trybach oraz montaż
przystawek, dwa alternatywne liczniki promieniowania
rentgenowskiego ? licznik scyntylacyjny i licznik gazowy pozycyjnie
czuły, przystawkę niskotemperaturową, oraz różnorodne zestawy
szczelin, uchwytów próbek, luster i monochromatorów.
Kategorie: aparatura rentgenowska do analizy spektralnej i badań strukturalnych
Nazwa użytkownika: Rentgenowski dyfraktometr polikrystaliczny.
Status: Zwefyfikowano
Producent:

Bruker AXS.

Model: D8 Advance
Rok produkcji: 2005
Instytucja: Narodowy Instytut Leków
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: Pracownia Metod Teoretycznych i Obliczeń
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Odbiornik ciepła 332346 H01L31/024 H01L23/36 1-04-1999
Preparat ustno-śluzówkowy i sposób jego wytwarzania 376772 A61K31/4164 A61K9/12 10-11-2003
Przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni 311190 G01B11/30 31-10-1995
Siłownik hydrauliczny lub pneumatyczny o dużym skoku 391625 F15B15/08 25-06-2010
Sposób wytwarzania katalizatora zeolitowego 328990 B01J29/06 B01J35/08 B01J29/04 C01B37/02 C01B39/02 C01B37/00 2-10-1998

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 2845768 T3 30-09-2016 PDF XML ZIP
PL 138643 B1 31-10-1986 PDF XML ZIP
PL 19801 S2 30-09-2013 PDF XML ZIP
PL 54546 B1 27-12-1967 PDF XML ZIP
PL 61176 Y1 25-08-1970 PDF XML ZIP