Money.plTechnologie dla biznesuNauka i wiedzaAparatura badawczaMTS 835.15A, Insight 10.
Wyszukiwarka aparatury badawczej
  • od
  • do
  • od
  • do
Aparatura badawcza

MTS 835.15A, Insight 10.

Zastosowanie: {\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1045{\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}{\f1\fnil Courier New;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue128;}
\viewkind4\uc1\pard\f0\fs20 Maszyna hydrauliczna do bada\'f1 dynamicznych amortyzator\'f3w: Umo\'bfliwia badania dynamiczne i statyczne amortyzator\'f3w, badania pr\'f3bek materia\'b3owych metali, kompozyt\'f3w, plastyk\'f3w i elastomer\'f3w oraz badania pr\'f3bek i komponent\'f3w biomechanicznych. Jest obs\'b3ugiwana poprzez jedno oprogramowanie badawcze umo\'bfliwiaj\'b9ce w trakcie jednej procedury \'b3\'b9czenie bada\'f1 cyklicznych i zdejmowanie charakterystyk statycznych bez konieczno\'9cci zatrzymywania badania lub przywo\'b3ywania innych procedur badawczych.
? kontroler obs\'b3uguje 6 wzmacniaczy pomiarowych,
? rama badawcza wyposa\'bfona jest w podno\'9cnik hydrauliczny umo\'bfliwiaj\'b9cy podnoszenie i opuszczanie poprzeczki; wyposa\'bfona jest w uk\'b3ad steruj\'b9cy podnoszeniem, opuszczaniem i blokowaniem poprzeczki; sztywno\'9c\'e6 ramy 2.75 x 108 [N/m]; wyposa\'bfona w uk\'b3ad steruj\'b9cy zaciskaniem uchwyt\'f3w hydraulicznych, umo\'bfliwiaj\'b9cy kontrol\'ea si\'b3y zacisku, zintegrowany z ram\'b9 obci\'b9\'bfeniow\'b9; szybko\'9c\'e6 przemieszczania si\'b3ownika do 1.7 [m/s]; si\'b3ownik o maksymalnej sile 15kN, mocowany na poprzeczce ramy obci\'b9\'bfeniowej. Zakres przemieszcze\'f1 si\'b3ownika 100mm (+/- 50 mm); si\'b3ownik wyposa\'bfony w zintegrowany czujnik przemieszcze\'f1; czujnik si\'b3y o zakresie pomiarowym +/-15kN; uchwyty hydrauliczne umo\'bfliwiaj\'b9ce prac\'ea dynamiczn\'b9 przy rozci\'b9ganiu i \'9cciskaniu, z mo\'bfliwo\'9cci\'b9 zmiany rozci\'b9gania na \'9cciskanie (lub odwrotnie) w trakcie tego samego badania; uchwyty hydrauliczne musz\'b9 umo\'bfliwia\'e6 mocowanie zar\'f3wno pr\'f3bek p\'b3askich jak i okr\'b9g\'b3ych.,
? uk\'b3ad serwozawor\'f3w i akumulator\'f3w: serwozaw\'f3r 63 [l/min]; zestaw trzech akumulator\'f3w,
? zasilacz hydrauliczny: praca na poziomie ha\'b3asu 60dB; ch\'b3odzony wod\'b9,
? komputer stacjonarny PC \endash Pentium IV; 3 GHz; 1G RAM; 120 GB; nagrywarka DVD; monitor LCD 17\rdblquote ,
? oprogramowanie do pe\'b3nego sterowania systemem i pe\'b3nego przygotowania bada\'f1 oraz ich sterowaniem przy pomocy plik\'f3w tekstowych okre\'9claj\'b9cych przebieg badania, generowanych w zewn\'eatrznych aplikacjach,
? oprogramowanie umo\'bfliwiaj\'b9ce przygotowanie i wizualizacj\'ea plik\'f3w tekstowych okre\'9claj\'b9cych przebieg badania,
? oprogramowanie do przeprowadzania oblicze\'f1 w czasie rzeczywistym, uwzgl\'eadniaj\'b9ce sygna\'b3y pomiarowe znajduj\'b9ce si\'ea w systemie badawczym. Oprogramowanie to musi r\'f3wnie\'bf umo\'bfliwia\'e6 sterowanie sygna\'b3em, kt\'f3ry zosta\'b3 wyliczony.,
? oprogramowanie do adaptacji systemu dla zmieniaj\'b9cych si\'ea warunk\'f3w badawczych, kompensuj\'b9cych niedoskona\'b3o\'9cci sterowania. Oprogramowanie to musi pracowa\'e6 prawid\'b3owo w przypadku sterowania przy wykorzystaniu plik\'f3w tekstowych.,
? oprogramowanie dedykowane do bada\'f1 elastomer\'f3w, do przeprowadzania bada\'f1 i analizy wynik\'f3w po badaniach. Oprogramowanie musi umo\'bfliwia\'e6 m.in. obliczanie tangensa k\'b9ta stratno\'9cci i sztywno\'9c\'e6 materia\'b3u.,
? ekstensometr, baza 25mm +50% - 10%,
? komora do bada\'f1 \'9crodowiskowych, umo\'bfliwia badania dynamiczne w trakcie kt\'f3rych przedmiot badany poddawany jest dzia\'b3aniu spray\'f3w cieczy aktywnych, np. roztwor\'f3w soli lub soli fizjologicznych, komora zapewnia generowanie i kontrol\'ea temperatury takiego sprayu,
? komora do bada\'f1 temperaturowych, praca w zakresie temperatur od \endash 100F do 525F. Komora jest w pe\'b3ni sterowana z kontrolera zawiaduj\'b9cego prac\'b9 systemu, a pomiary temperatury s\'b9 by\'e6 widoczne w oprogramowaniu steruj\'b9cym. Maszyna wytrzyma\'b3o\'9cciowa do bada\'f1 statycznych: Elektromechaniczna umo\'bfliwiaj\'b9ca wykonywanie m.in. test\'f3w na rozci\'b9ganie i \'9cciskanie pr\'f3bek; dwukolumnowa, przeznaczona dla zakresu si\'b3 do 10[kN]; zakres przemieszcze\'f1 poprzeczki \endash co najmniej 1000[mm], zakres pr\'eadko\'9cci przemieszcze\'f1 poprzeczki \endash od 0.001 do 1000 [mm/min]; przestrze\'f1 robocza (odleg\'b3o\'9c\'e6 mi\'eadzy kolumnami) \endash co najmniej 400 [mm], dok\'b3adno\'9c\'e6 zadawania pr\'eadko\'9cci - +/-0.05[%] lub lepsza; dok\'b3adno\'9c\'e6 pomiaru przemieszcze\'f1 \endash 0.01[mm]; mo\'bfliwo\'9c\'e6 do\'b3\'b9czania ekstensometr\'f3w i sterowania przy ich u\'bfyciu.
? oprogramowanie do maszyny umo\'bfliwia:
? badania cykliczne w kontroli si\'b3y,
? testy pe\'b3zania,
? pomiar parametr\'f3w energetycznych takich jak ca\'b3kowita energia poch\'b3oni\'eata przez pr\'f3bk\'ea do zerwania,
? pomiar energii \'9ccinania,
? pomiar wsp\'f3\'b3czynnika tarcia zewn\'eatrznego (statycznego i dynamicznego),
? pomiar strza\'b3ki ugi\'eacia,
? mo\'bfliwo\'9c\'e6 rejestracji danych z urz\'b9dze\'f1 peryferycznych pod\'b3\'b9czonych przez porty komunikacyjne COM1 COM2,
? zbieranie danych i ich przetwarzanie \endash automatyczne,
? automatyczne sporz\'b9dzanie raport\'f3w,
? mo\'bfliwo\'9c\'e6 konstruowania w\'b3asnych procedur pomiarowych bez ograniczenia liczby segment\'f3w testu,
? sterowanie urz\'b9dzeniem poprzez kana\'b3y obliczeniowe takie jak napr\'ea\'bfenie (np. szybko\'9c\'e6 narastania napr\'ea\'bfenia) czy odkszta\'b3cenie wzgl\'eadne,
? program musi mie\'e6 mo\'bfliwo\'9c\'e6 r\'eacznego zaznaczania punkt\'f3w na wykresie (markery wykresu), po przeniesieniu takiego punktu wszystkie dane zwi\'b9zane z takim markerem powinny by\'e6 aktualizowane automatycznie,
? oprogramowanie musi zapewnia\'e6 automatyczne wykrywanie b\'b3\'ead\'f3w procedury badawczej.
? uchwyty z zaciskanymi pneumatycznymi wraz z uk\'b3adem reguluj\'b9cym si\'b3\'ea zacisku oraz odpowiedni kompresor zapewniaj\'b9cy za\'b3o\'bfon\'b9 dynamik\'ea pracy serwozaworu,
? dodatkowy czujnik si\'b3y o zakresie pomiarowym 100[N],
? komputer stacjonarny PC \endash Pentium IV; 3 GHz; 1G RAM; 120 GB; Nagrywarka DVD; monitor LCD 17\rdblquote . \par
\pard\cf1\f1\par
}
Dane techniczne: {\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1045{\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}{\f1\fnil Courier New;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue128;}
\viewkind4\uc1\pard\f0\fs20 Maszyna do bada\'f1 dynamicznych amortyzator\'f3w - Model 835:\par
? kontroler - MTS Systems Corporation, Model FlexTest SE Controller \endash Plus,\par
? rama badawcza \endash MTS Systems Corporation, Model 359,\par
? uchwyty hydrauliczne MTS Systems Corporation, Model 647.02B,\par
? serwozaw\'f3r- MTS Systems Corporation, Model 252.26G-04,\par
? akumulator- MTS Systems Corporation, Model 111,\par
? zasilacz hydrauliczny \endash MTS Systems Corporation, Model 505.07,\par
? ekstensometr \endash MTS Systems Corporation, Axial Extensometr,\par
? oprogramowanie: Flex Test SE Automation (PC) System Software Key, MultiPurpose TestWare (FTSE/TSIIs) oraz Profile Editor, Calculations with Outputs, Peak Valley Phase Control, Arbitrary End-Level Control, Dynamic Characterization,\par
? komora do bada\'f1 \'9crodowiskowych MTS Systems Corporation, Model 658.25,\par
? komora do bada\'f1 temperaturowych MTS Systems Corporation, Model 651.05E-02.\par
\par
Maszyna wytrzyma\'b3o\'9cciowa do bada\'f1 statycznych wraz z oprogramowaniem, zestawem aparatury do identyfikacji parametr\'f3w biomechanicznych \endash Model Insight 10:\par
? uchwyty pneumatyczne \endash MTS Systems Corporation, Model 10,000 Advantage Pneumatic Tensile Grip,\par
? dodatkowy czujnik si\'b3y \endash MTS Systems Corporation, Model 100N S-Beam TEDS ID Load Cell,\par
? oprogramowanie: TestWorks 4 Creator Product Package (EM), TestWorks 4 Advanced Rate Control Option (EM).\par
\par
\pard\cf1\f1\par
}
Kategorie: maszyny wytrzymałościowe, aparatura do pomiarów wielkości mechanicznych, aparatura do badań pojazdów mechanicznych i ich zespołów
Nazwa użytkownika: Maszyna do badań dynamicznych amortyzatorów wraz z maszyną wytrzymałościową do badań statycznych wraz z oprogramowaniem, zestawem aparatury do identyfikacji parametrów biomechanicznych.
Status: Zwefyfikowano
Producent:

MTS Systems Corporation.

Model: Model 835.15A i Insight 10
Rok produkcji: 2006
Instytucja: Politechnika Śląska; Wydział Mechaniczny Technologiczny
Data utworzenia: 2009-12-14
Data modyfikacji: 2009-12-14
Nazwa labolatorium: Laboratorium Dynamiki Układów Mechatronicznych

Baza patentów

Numer publikacji Kod Data publikacji PDF XML ZIP
EP 1877033 T3 29-04-2011 PDF XML ZIP
EP 1880256 T3 31-12-2013 PDF XML ZIP
EP 2582480 T3 30-06-2015 PDF XML ZIP
PL 111189 B1 30-08-1980 PDF XML ZIP
PL 4274 B1 30-04-1926 PDF XML ZIP